Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Triển khai thực hiện Thống kê đất đai năm 2013

Thứ hai - 23/12/2013 11:34
Thực hiện điều 53 của Luật Đất đai năm 2003; điều 58 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Giao diện phần mềm TK05

Giao diện phần mềm TK05

             Để thực hiện tốt công tác thống kê đất đai năm 2013 trên địa bàn của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1869/STNMT-QLĐĐ ngày 29/11/2013 yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và lưu ý một số nội dung sau:
            1. Thực hiện việc thống kê diện tích đất đai định kỳ đến ngày 01 tháng 01 năm 2014. Cấp xã, phường, thị trấn là đơn vị thực hiện; cấp huyện tổng hợp kết quả thống kê đất đai của cấp xã trên địa bàn huyện.
             2. Việc thống kê được thực hiện như sau:
             - Đối với cấp xã:
             a) Đối với xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc lập hồ sơ địa chính thì căn cứ vào hồ sơ địa chính (chủ yếu là sổ mục kê đất đai và sổ theo dõi biến động đất đai) và số liệu thống kê đất đai kỳ trước để thu thập và tổng hợp số liệu thống kê đồng thời thu thập, tổng hợp từ các hồ sơ giao đất hoặc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai và các hồ sơ khác có liên quan trên địa bàn (có kiểm tra thực địa đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện); Đối với phần diện tích chưa có trên Bản đồ địa chính (đo sót) đề nghị cấp xã chủ động đối chiếu với thực địa rà soát, thống kê theo mục đích hiện trạng sử dụng trong năm thực hiện thống kê; lưu ý bóc tách diện tích đá lộ đầu để nhập số liệu vào Biểu 05-TKĐĐ (giải trình rõ lý do tăng giảm các loại đất), trên cơ sở đó tổng hợp số liệu cho các Biểu 2-TKĐĐ, Biểu 03-TKĐĐ, Biểu 04-TKĐĐ, Biểu 05-TKĐĐ, Biểu 08-TKĐĐ, Biểu 09-TKĐĐ, và Biểu 10-TKĐĐ.
           b) Đối với các xã chưa lập BĐĐC chính quy và hồ sơ địa chính thì căn cứ vào các tài liệu quản lý đất đai hiện có (Bản đồ 299 đã được đăng ký cấp GCN; Bản đồ đo địa chính khu dân cư; Bản đồ địa chính đất rừng (dự án không ảnh) …) và số liệu thống kê đất đai kỳ trước để thu thập và tổng hợp thống kê. Thu thập, tổng hợp từ các hồ sơ giao đất hoặc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai và các hồ sơ khác có liên quan trên địa bàn (có kiểm tra thực địa đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện); lưu ý bóc tách diện tích đá lộ đầu để nhập để nhập số liệu vào Biểu 05-TKĐĐ (giải trình rõ lý do tăng giảm các loại đất), trên cơ sở đó tổng hợp số liệu cho các Biểu 02-TKĐĐ, Biểu 03-TKĐĐ, Biểu 04-TKĐĐ, Biểu 05-TKĐĐ, Biểu 08-TKĐĐ, Biểu 09-TKĐĐ, và Biểu 10-TKĐĐ.
            - Đối với cấp huyện :
            Sau khi nhận được báo cáo kết quả thống kê đất đai của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện việc thống kê đất đai của địa phương.
           Việc tổng hợp số liệu đất đai của cấp huyện được thực hiện trên máy vi tính (phần mềm TK05-2.1) để thực hiện Biểu 06-TKĐĐ, trên cơ sở đó tổng hợp Biểu 02-TKĐĐ, Biểu 03-TKĐĐ, Biểu 04-TKĐĐ, Biểu 07-TKĐĐ, Biểu 08-TKĐĐ, Biểu 09-TKĐĐ và Biểu 10-TKĐĐ; đồng thời in Biểu 06-TKĐĐ đối với địa bàn từng xã trực thuộc để gửi cho các xã đó.
            2. Thời điểm hoàn thành và nộp báo cáo số liệu thống kê đất đai năm 2014 quy định như sau:    
            - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoàn thành và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai (kèm theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT) của địa phương về Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố trước ngày 15 tháng 01 năm 2014 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp).
            - Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai (kèm theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT) của địa phương về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cao Bằng trước ngày 30 tháng 01 năm 2013 để tổng hợp, nộp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét, báo cáo và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.
            3. Tổng hợp trên phần mềm TK05-2.1.
            Công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai và và nộp báo cáo đúng thời gian quy định.

Tác giả bài viết: Trần Thị Kim Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien