Trang nhất » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

       Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.
        Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:
        1. Vị trí, chức năng
        - Vị trí: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
        - Chức năng: Thực hiện các hoạt động về kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về kỹ thuật tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
        2. Nhiệm vụ, quyền hạn
        a) Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, lập dự án, phương án các công trình đo đạc và bản đồ.
        b) Đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hành chính, hồ sơ địa chính, bản đồ địa hình các loại để phục vụ các công tác: hoạch định chính sách; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch quản lý tài nguyên và môi trường.
        c) Lập các bản đồ chuyên ngành về tài nguyên và môi trường.
        d) Thực hiện các dự án lập quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường.
        đ) Tổ chức kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ, hồ sơ địa chính, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ kiểm kê đất đai và sản phẩm khác có liên quan đến kỹ thuật địa chính;
        e) Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu hồi đất, giao đất phục vụ công tác lập dự án đầu tư, quản lý đầu tư cho các chủ dự án đầu tư có nhu cầu.
        g) Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống thông tin về tài nguyên và môi trường theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức; lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.
        h) Xác định vị trí và cắm các loại mốc: Mốc địa giới hành chính; mốc qui hoạch xây dựng; mốc qui hoạch sử dụng đất; các loại mốc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mốc lộ giới giao thông, thủy lợi; mốc khoanh định đất trồng lúa nước; mốc giới và vùng hoạt động khoáng sản, vùng cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
        i) Tư vấn, thực hiện đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính làm cơ sở cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý, sử dụng đất;
        k) Khảo sát, điều tra để phân hạng đất; xây dựng bảng giá các loại đất, xây dựng bản đồ giá đất; thiết kế, phân lô đất ở, đất chuyên dùng;
        l) Nhận chuyển giao và tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động kỹ thuật tài nguyên và môi trường;
        m) Thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Tư vấn thực hiện thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, khai thác, khai thác tận thu khoáng sản...). Tư vấn lập quy hoạch khoáng sản của địa phương.
        n) Tư vấn, thiết kế về các hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật;
        o) Thực hiện các dịch vụ về kỹ thuật tài nguyên và môi trường theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng đất trên cơ sở quy định của Nhà nước;
        p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường.
 
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien