Trang nhất » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý đất đai

          I. TÊN GỌI: Chi cục Quản lý đất đai.
          Địa chỉ: Số nhà 075, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
          Điện thoại: 026 3 882 989
          II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:
          Chi cục Quản lý đất đai là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
          III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:
          + Trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực đất đai; Giúp giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật; các văn bản, tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.
          + Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
          + Giúp Giám đốc Sở thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện.
          + Giúp Giám đốc Sở tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, các phường, thị trấn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giám sát, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
          + Giúp giám đốc Sở thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền.
          + Phúc tra, kiểm tra, thẩm định, trình Giám đốc Sở về trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Giám sát, kiểm tra, phúc tra quá trình triển khai thực hiện, chất lượng, khối lượng sản phẩm theo quy định.
          + Hướng dẫn, kiểm tra, phúc tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá, phân hạng đất; thống kê, kiểm kê đất đai, phát triển quỹ đất; xây dựng, điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai cấp tỉnh.
+ Tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, phúc tra chất lượng sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.
          + Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì việc xây dựng Bảng giá đất, điều chỉnh giá đất hàng năm, xác định giá đất cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; đề xuất với Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất trong quá trình thực hiện.
          + Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
          + Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi và giao đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
          + Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về đất đai, đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, công chức địa chính cấp xã.
          + Giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Phối hợp với Thanh tra Sở, các cơ quan thanh tra có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của người sử dụng đất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.
          + Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, công chức và người lao động thuộc Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.
          + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.  

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien