Trang nhất » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên, Môi trường Cao Bằng

          I. Tên gọi: Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên, Môi trường Cao Bằng.
          Địa chỉ: số nhà 126, phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
          Điện thoại: 026 3 853 222
          II. Vị trí và chức năng:
           Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên, Môi trường Cao Bằng là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng, chịu sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng;
          Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên, Môi trường Cao Bằng là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ được giao; được thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo qui định của pháp luật.
          Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên, Môi trường Cao Bằng có những chức năng chính sau:
          - Tham mưu giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
          - Giúp Giám đốc sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
          - Thu thập, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường tỉnh Cao Bằng;
         - Hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung về tài nguyên môi trường cho các phòng ban, đơn vị thuộc sở, các phòng tài nguyên môi trường cấp huyện, thị.
           - Thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo quản hồ sơ, tài liệu bản đồ,thông tin tư liệu tài nguyên môi trường thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp của sở
        III. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tham mưu cho lãnh đạo sở xây dựng và triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. Xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Cao Bằng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của sở.
3. Tổ chức xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo sự phân công của lãnh đạo sở.
4. Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin theo phân cấp của sở, bao gồm:
- Bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ hành chính, bản đồ địa chính;
- Các tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường theo qui mô của tỉnh và các vùng kinh tế;
- Tài liệu thống kê, kiểm kê, tổng hợp về tài nguyên và môi trường theo định kỳ;
- Sản phẩm, kết quả của các công trình phục vụ việc thành lập cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;
- Tài liệu là ấn phẩm nộp lưu để sử dụng lâu dài, bao gồm: đơn giá sản phẩm, các qui trình, qui phạm kỹ thuật  do sở ban hành, luận chứng kinh tế – kỹ thuật, kết quả các dự án, kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học sau khi hoàn thành, các loại ấn phẩm bản đồ theo qui định;
5. Cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội và các đối tượng khác theo qui định của pháp luật.
6. Tổ chức xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin tư liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở.
7. Tham gia thẩm định các dự án triển khai công nghệ thông tin  và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của sở.
8. Hỗ trợ các đơn vị thuộc sở ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tư liệu đối với các đơn vị  có chức năng thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc các huyện, thị xã; Tổ chức nối mạng thông tin và bảo mật thông tin đưa lên mạng.
9. Thực hiện các chương trình, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về thông tin tư liệu theo phân công của sở.
10. Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính cho các phòng, ban, đơn vị thuộc sở, các phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã.
11. Thực hiện các dịch vụ chuyển giao công nghệ, xử lý thông tin tư liệu, đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài sở; Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo qui định của pháp luật.
12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác ứng  dụng công nghệ thông tin và nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
13. Xây dựng các loại bản đồ chuyên đề phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
14. Thực hiện các nhiệm vụ về thông tin tuyên truyền của ngành.
15. Giúp giám đốc sở quản lý, cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin, duy trì hoạt động cho trang thông tin điện tử (Website: tnmtcaobang.gov.vn), hệ thống hộp thư điện tử, mạng Lan, mạng Internet của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng theo qui định của pháp luật.
16. Quản lý, tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo phân cấp của sở và theo qui định của pháp luật
17. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác do Giám đốc Sở giao.

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien