Trang nhất » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

I. Tên gọi:: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Đường tránh QL3, khu Nà Cáp, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 026 3 758 086
II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Là đơn vi sự nghiệp phục vụ cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về môi trường.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Đo đạc, quan trắc và phân tích các chỉ tiêu về môi trường trong hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh.
2.2. Đo đạc, quan trắc các chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên nước (quan trắc chất lượng nước, trữ lượng nước, lưu lượng dòng chảy đối với nước mặt, vùng nước suy thoái, cạn kiệt); Đo đạc, quan trắc, phân tích các chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (thành phần khoáng vật trong mẫu khoáng sản).
2.3. Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường và giám định môi trường .
2.4. Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường, dự báo diễn biến môi trường, đánh giá tác động biễn đổi khí hậu; Điều tra thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; an toàn sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học.
2.5. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ môi trường.
2.6. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về môi trường; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoach bảo vệ môi trường, kiểm soát môi trường, lập dự án khai thác khoáng sản và phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, lập hồ sơ đăng ký hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, lập hồ sơ đăng ký, chứng nhận cơ sở và sản phẩm thân thiện với môi trường, sản xuất sạch hơn, lập hồ sơ khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước, môi trường ...
2.7. Khảo sát lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm  môi trường.
2.8. Tham gia đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện các công trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.
2.9. Quản lý tài chính, tài sản, nhân sự và các nguồn lực khác được giao  theo quy định .
2.10. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động của Trung tâm.
2.11. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án về quản lý, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Cao Bằng- Đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 
            Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ quan trắc, cung cấp các số liệu quan trắc môi trường có độ tin cậy và chính xác cao; hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý và BVMT.
            Căn cứ các quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã thành lập Đoàn đánh giá, kiểm tra đến khảo sát, xem xét, đánh giá và kiểm tra thực tế về cơ sở vật chất trang thiết bị, nhân lực và Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại đơn vị.
            Ngày 16/9/2016, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá và kết luận Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và cấp Giấy chứng nhận số hiệu VIMCERTS 176.

  
   Lĩnh vực và phạm vi được cấp giấy chứng nhận:
     A. Lĩnh vực Quan trắc hiện trường:
     1. Nước: Nước mặt, nước thải, nước dưới đất
     2. Khí: Không khí xung quanh, môi trường lao động
     3. Môi trường đất
     4. Chất thải rắn
     B. Lĩnh vực phân tích môi trường:
     1. Nước: Nước mặt, nước thải, nước dưới đất
     2. Khí: Không khí xung quanh, môi trường lao động
     3. Môi trường đất
     Theo Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Chính phủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; đảm bảo chất lượng quan trắc ngoài hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, phản ánh đúng trung thực chất lượng môi trường tại khu vực. Điều này sẽ giúp cho công tác quan trắc môi trường ngày càng hiệu quả hơn, có tính pháp lý cao, khẳng định được vị thế và năng lực của Trung tâm trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn Tỉnh và khu vực.
     Như vậy, kể từ ngày 01/11/2016 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường là đơn vị đầu tiên tại tỉnh Cao Bằng đáp ứng đầy đủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Chính Phủ./.

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien