Trang nhất » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng


       
        Điều 1. Văn phòng Sở

        1. Vị trí, chức năng
        - Vị trí: Văn phòng Sở là tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở.
        - Chức năng: Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng; tài chính, kế toán, tài vụ, tài sản, tiền lương; tổng hợp, thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ, hành chính - quản trị; hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền của Sở.
        2. Nhiệm vụ và quyền hạn
        a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, bộ máy của Sở; công tác cán bộ các phòng, chi cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý cán bộ và người lao động thuộc cơ quan Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện;
        b) Giúp Giám đốc Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại đối với cán bộ chuyên môn thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, công chức chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;
        c) Tham mưu cho lãnh đạo Sở về chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của Sở; tổng hợp xây dựng báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở.
        d) Quản lý văn bản đi/đến; giúp Giám đốc Sở đôn đốc các phòng/đơn vị thực hiện đúng quy trình, đúng hạn; kiểm tra và giám sát về mặt thể thức văn bản của Sở trước khi phát hành; chuẩn bị điều kiện, ghi và quản lý sổ nghị quyết các phiên họp, giao ban của lãnh đạo Sở; tiếp nhận và xử lý thông tin, báo cáo Giám đốc Sở kịp thời; tổ chức truyền đạt các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tới các phòng, đơn vị có liên quan; tiếp nhận và chuyển công văn đi, đến đúng quy trình, đảm bảo thời gian; nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ và bảo mật; trực tiếp chuyển giao các công văn khẩn của tỉnh, của Sở tới các đơn vị trong và ngoài Sở trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian để kịp thời triển khai gấp nhiệm vụ;
        đ) Cùng các phòng, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện các quy trình, danh mục hồ sơ, xác định rõ thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính; hướng dẫn giải quyết các nhu cầu về thủ tục hành chính của tổ chức và công dân thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở; thực hiện niêm yết công khai nội quy; danh sách cán bộ tiếp nhận giải quyết hồ sơ; danh mục thủ tục hành chính tai trụ sở; công bố trên trang thông tin điện tử của Sở và của tỉnh; tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”; luân chuyển hồ sơ theo quy trình, đảm bảo đúng thời gian; đôn đốc các phòng, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy trình nội bộ (theo tiêu chuẩn ISO) và quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố;
        e) Làm nhiệm vụ thường trực hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Sở, khối thi đua của tỉnh và cụm thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
        g) Lập kế hoạch và mua sắm, sử dụng tài sản, vật tư, vật phẩm dùng chung cho toàn cơ quan đảm bảo điều kiện vật chất, hậu cần, kỹ thuật và trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động chung của toàn cơ quan Sở và lãnh đạo Sở. Lập và giữ sổ tài sản quản lý, duy tu, bảo dưỡng tài sản của cơ quan; định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản cơ quan đúng quy định;
        h) Đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự trong cơ quan, phối hợp cùng chính quyền địa phương giữ gìn trật tự chung trong khu vực cơ quan; phòng chống cháy nổ; vệ sinh và cảnh quan cơ quan;
        i) Giúp Giám đốc Sở tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài tỉnh, đoàn khách quốc tế; các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác và thay mặt cơ quan khi lãnh đạo đi vắng hoặc được ủy quyền; phân các phòng, đơn vị chuẩn bị nội dung; đảm bảo hậu cần cho việc tiếp khách đúng quy chế của Sở;
        k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
        Điều 2. Thanh tra Sở
        1. Vị trí, chức năng
        - Vị trí: Thanh tra Sở là tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở.
        - Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc - bản đồ và viễn thám.
        2. Nhiệm vụ, quyền hạn
        a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của thủ trưởng cùng cấp đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc - bản đồ và viễn thám, các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;
        b) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
        c) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
        d) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
        đ) Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
        e) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên;
        g) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;
        h) Phối hợp thẩm định, rà soát việc ban hành hoặc bãi bỏ chính sách tài nguyên và môi trường do ngành đề xuất trên địa bàn tỉnh;
        i) Tổ chức tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư thường xuyên theo quy định của pháp luật và qui chế hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh;
        k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao
        Điều 3. Phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước
        1. Vị trí, chức năng
        - Vị trí: Phòng Kế hoạch – Tài nguyên nước là tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở.
        - Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh,  giúp Giám đốc Sở trong công tác xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chiến lược và quy hoạch phát triển ngành bao gồm các lĩnh vực: Đo đạc - bản đồ và viễn thám, đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn -  biến đổi khí hậu, kế hoạch 5 năm, hàng năm, công tác quản lý tài chính, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động của ngành.
        2. Nhiệm vụ, quyền hạn
        2.1 Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
        a) Tham mưu xây dựng các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, của Lãnh đạo Sở về quản lý lĩnh vực quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, kế hoạch tài chính;
        b) Chủ trì thẩm định các đề án, các luận chứng kinh tế kỹ thuật do các đơn vị thuộc Sở xây dựng trước khi trình lãnh đạo xem xét phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
        c) Tham mưu chỉ đạo xây dựng, bảo vệ và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, 5 năm, định kỳ tổng hợp kế hoạch. Báo cáo định kỳ, đột xuất lĩnh vực kế hoạch, tài chính của ngành theo quy chế làm việc của cơ quan và chế độ báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh;
        d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức lao động, chi phí, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực hoạt động của ngành: Đo đạc lập bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoạt động quan trắc, phân tích môi trường, địa chất, khoáng sản, nước và khí tượng thủy văn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
        đ) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành, các chương trình đề án và dự án liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành;
        e) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, các đơn vị thuộc Sở;
        g) Quản lý việc giao, cấp phát, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm; kinh phí các đề tài, dự án, đề án, luận chứng kinh tế kỹ thuật thuộc Sở quản lý. Kiểm tra, giám sát việc thu, chi ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và nguồn hoạt động dịch vụ đối với các đơn vị được giao theo kế hoạch;
        h) Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở, các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm sửa chữa trang thiết bị cho hoạt động quản lý nhà nước;
        i) Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở kiểm tra việc sử dụng kinh phí, việc thu nộp lệ phí của các đơn vị, phòng chức năng, việc quản lý và kiểm kê tài sản;
        k) Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện chế độ của cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng;
        l) Hướng dẫn các phòng và cán bộ, công chức và người lao động chấp hành nguyên tắc thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật;
        m) Thực hiện các báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, cả năm và các báo cáo đột xuất khác thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở quản lý.
        n) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra hoạt động và thanh quyết toán tài chính của các đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3;
        2.2 Lĩnh vực Tài nguyên nước
        a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
        b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
        c) Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội tỉnh.
        d) Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp.
        đ) Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh.
        e) Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên tỉnh theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước.
        g) Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thẩm định hồ sơ kê khai  tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thẩm định phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định;hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước..
        h) Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh.
        i) Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt.
        l) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.
        m) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ; Tham gia tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức phối hợp liên ngành của tỉnh về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông; Kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước theo quy định; Tổ chức quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do tỉnh đầu tư xây dựng; Giải quyết các kiến nghị của tổ chức và công dân về lĩnh vực tài nguyên nước.
        2.3. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác.
        a) Được sử dụng các thông tin cần thiết và trang thiết bị, phương tiện của Sở để thực hiện nhiệm vụ; quản lý công chức, tài sản và trang thiết bị theo quy định.
        b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
        Điều 4. Phòng Đo đạc và Khoáng sản
        1. Vị trí, chức năng
        - Vị trí: Phòng Đo đạc và Khoáng sản là tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở.
        - Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy định của pháp luật.
        2. Nhiệm vụ, quyền hạn
        a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật, văn bản tổ chức triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh.
        b) Lập, trình phê duyệt và tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
        c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, đo đạc, bản đồ và viễn thám theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
        d) Khoanh định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh. Lập, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn lập và thẩm định đối với phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn các huyện, thành phố. Lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.
        đ) Tham mưu trình thành lập, làm nhiệm vụ Thường trực và là cơ quan giúp việc cho các Hội đồng: Tư vấn kỹ thuật thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và hồ sơ đề nghị phê duyệt hoặc chuyển đổi cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản; thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thụ lý, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản: Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, khai thác tận thu khoáng sản; hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác, khai thác tận thu khoáng sản; hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản; hồ sơ đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản.
        e) Tham mưu ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nghĩa vụ sau khi được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; cung cấp thông tin đối với các giấy phép mới được cấp để phòng Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, các ngành và địa phương theo chức năng, thẩm quyền quản lý, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nghĩa vụ sau khi được cấp phép theo quy định.
        g) Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.
        h) Xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên và tỷ lệ quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
        i) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh.
        k) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo đạc, bản đồ và viễn thám đối với cấp huyện, các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
        l) Lập quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án đo đạc, bản đồ và viễn thám báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
        m) Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc, bản đồ và viễn thám; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ theo quy định.
        n) Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
        o) Thẩm định hồ sơ báo cáo Giám đốc Sở đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh.
        p) Thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện; thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình đo đạc trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo thẩm quyền trình Giám đốc Sở phê duyệt.
        q) Theo dõi việc xuất bản và phát hành bản đồ, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.
        p) Tổng hợp nhu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
        r) Xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương định kỳ hàng năm, năm (05) năm và theo nhiệm vụ đột xuất được giao; tổ chức thực hiện kiểm tra, thẩm định chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm viễn thám của địa phương.
        s) Tham gia thực hiện phân định địa giới hành chính, lập bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu địa giới hành chính, giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp;
        t) Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chương trình, đề án, dự án, đề tài khoa học thuộc lĩnh vực khoáng sản, đo đạc, bản đồ và viễn thám
        u) Được sử dụng các thông tin cần thiết và trang thiết bị, phương tiện của Sở để thực hiện nhiệm vụ; quản lý công chức, tài sản và trang thiết bị theo quy định.
        v) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
        Điều 5. Phòng Quản lý đất đai.
        1. Vị trí, chức năng
        - Vị trí: Phòng Quản lý đất đai là tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở.
        - Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, phù hợp với quy định của pháp luật.
        2. Nhiệm vụ, quyền hạn
        a) Trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực đất đai; Giúp giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật; các văn bản, tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.
        b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
        c) Giúp Giám đốc Sở thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện.
        d) Giúp Giám đốc Sở tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giám sát, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
        đ) Giúp giám đốc Sở thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền.
        e) Phúc tra, kiểm tra, thẩm định, trình Giám đốc Sở về trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Giám sát, kiểm tra, phúc tra quá trình triển khai thực hiện, chất lượng, khối lượng sản phẩm theo quy định.
        g) Hướng dẫn, kiểm tra, phúc tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá, phân hạng đất; thống kê, kiểm kê đất đai, phát triển quỹ đất; xây dựng, điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai cấp tỉnh.
        h) Tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, phúc tra chất lượng sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.
        i) Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì việc xây dựng Bảng giá đất, điều chỉnh giá đất hàng năm, xác định giá đất cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; đề xuất với Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất trong quá trình thực hiện.
        k) Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
        l) Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi và giao đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
        m) Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về đất đai, đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, công chức địa chính cấp xã.
        n) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Phối hợp với Thanh tra Sở, các cơ quan thanh tra có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của người sử dụng đất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.
        o) Được sử dụng các thông tin cần thiết và trang thiết bị, phương tiện của Sở để thực hiện nhiệm vụ; quản lý công chức, tài sản và trang thiết bị theo quy định.
        p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien