Trang nhất » Giới thiệu

Liên hệSTT Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CAO BẰNG
 
  LÃNH ĐẠO SỞ
1 Nông Văn Chiêm Giám đốc 3853.221
2 Chu Đức Quang Phó Giám đốc 3853.220
3 Đàm Văn Riểm Phó Giám đốc 3829.696
  VĂN PHÒNG SỞ
1 Hoàng Khánh Hòa Phó Chánh văn phòng (phụ trách) 3855.052
2 Lý Thị Thanh Thủy Phó Chánh văn phòng 3852.372
  THANH TRA SỞ
1 Hoàng Tuân Chánh Thanh tra 3855.052
2 Phùng Chí Kiên Phó Chánh Thanh tra  
  PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
1 Nguyễn Trọng Phùng Trưởng phòng  
2 Hoàng Thị Hoàn Phó trưởng phòng  
  PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI NGUYÊN NƯỚC
1 Tống Ngọc Tường Trưởng phòng 3853.218
2 Hoàng Quốc Khánh Phó trưởng phòng  
3 Nông Hải Âu Phó trưởng phòng  
  PHÒNG ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN
1 Nguyễn Xuân Tiếp Trưởng phòng 3853.216
2 Lê Lục Hoàn Phó trưởng phòng  
3 Vũ Như Thủy Phó trưởng phòng  

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
 
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1 Bùi Đào Diện Chi cục trưởng 3758.468
2 Đoàn Ngọc Báu Phó Chi cục trưởng  
3 Mông Văn Sài Phó Chi cục trưởng  
4 Nguyễn Thị Lan Trưởng phòng Tổng hợp và ĐTM  
5 Bế Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm  
  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ DỮ LIỆU
1 Đàm Kiều Mai Giám đốc  
2 Nguyễn Thị Thanh Vân Phó Giám đốc  
3 Nguyễn Minh Tuệ Phó Giám đốc  
4 Sầm Thị Thu Hoa Phó Giám đốc  
5 Nguyễn Quang Huy Trưởng phòng Nghiệp vụ quan trắc  
6 Vũ Lê Dũng Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ quan trắc  
7 Lương Thị Thu Bền Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ quan trắc  
8 Nguyễn Thị Dương Liễu Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp  
9 Hoàng Thị Thanh Tuyền Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp  
10 Phạm Trung Hiếu Phó Trưởng phòng Thông tin và Cung cấp dữ liệu  
  TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 Nguyễn Ngọc Hưng Giám đốc  3855.316
2 Lưu Văn Thủy Phó Giám đốc  3852.893
3 Nguyễn Văn Linh Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Kỹ thuật  
4 Nông Thị Bé Trưởng phòng Tổ chức Hành chính  
  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
1 Bế Nhật Thuyết Giám đốc  3953.465
2 Đàm Văn Trần Phó Giám đốc  3953.464
3 Vũ Thế Cương Phó Giám đốc  
4 Nông Thị Tố Uyên Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp  
5 Sái Thị Tuyết Phó Trưởng phòng Kỹ thuật  
6 Chu Hoài Hương Phó Trưởng phòng Đăng ký đất đai  

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien