Trang nhất » Hỏi đáp

Lên phía trên
xin việc
Câu hỏi:
Chào các anh các chị
Tên em Nguyễn Văn Huân
Đã tốt nghiệp trường Đại Học Mỏ Địa Chất khoa tìm kiếm thăm dò
em muốn xin vào phòng tài nguyên của Huyện xin anh chị trả lời dùm em xem em có xin vào được không
Em xin chân thành cám ơn
Trả lời:
Căn cứ theo Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn có liên quan thì nội dung em hỏi không thuộc thẩm quyền trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Em có thể liên hệ với Phòng Nội vụ của huyện nơi mà em có nguyện vọng xin tuyển dụng để được trả lời, hướng dẫn cụ thể hơn.
Chúc em sức khỏe!
Lên phía trên
báo cáo tài nguyên khoáng sản tỉnh Cao Bằng
Câu hỏi:
Tôi muốn tìm hiểu thông tin, nội dung các báo cáo tổng kết tài nguyên khoáng sản, điều tra, thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Cao Bằng từ năm 2009-2015?
Trả lời:
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chưa có tài liệu bao gồm đầy đủ các nội dung về tổng kết tài nguyên khoáng sản, điều tra, thăm dò, khai thác khoáng sản như quý độc giả đề nghị được tìm hiểu. Do câu hỏi của quý độc giả có thể chưa làm rõ về các từ chuyên ngành quản lý nhà nước về khoáng sản nên trong phạm vị trả lời này, chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin để quý độc giả tham khảo như sau:
1. Về báo cáo tổng kết tài nguyên khoáng sản: Tỉnh Cao Bằng đã đã lập và phê duyệt các quy hoạch (thăm dò, khai thác và sử dụng) khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh Cao Bằng. Đối với mỗi quy hoạch đều có nội dung đánh giá về tiềm năng, triển vọng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
2. Về báo cáo điều tra, thăm dò khoáng sản: Tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc xây dựng dự án cơ sở dữ liệu địa chất - khoáng sản tỉnh Cao Bằng. Trong đó có hệ thống và lưu trữ các tài liệu về kết quả điều tra, đánh giá, thăm dò đối với mỗi loại khoáng sản do Nhà nước đầu tư kinh phí thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong các giai đoạn trước đây.
3. Về báo cáo khai thác khoáng sản: Theo quy định của Luật Khoáng sản thì định kỳ hằng năm các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phải lập báo cáo kết quả khai thác khoáng sản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi. Mặt khác, thực hiện Luật Khoáng sản 2010, hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều xây dựng báo cáo kết quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nội dung báo cáo có thể hiện được kết quả về công tác quản lý, kết quả hoạt động khai thác khoáng sản, kết quả thu ngân sách trong hoạt động khoáng sản….
Như vậy, do câu hỏi của quý độc giả chưa làm rõ được cần cụ thể là tài liệu gì nên chúng tôi chưa khẳng định được có thể hay không thể cung cấp. Đề nghị quý độc giả quan tâm có thể liên hệ với Phòng Khoáng sản (số điện thoại 026 3853 216) để được hướng dẫn cụ thể. Với các tài liệu đã có, Phòng Khoáng sản sẽ hướng dẫn quý độc giả liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên môi trường để được khai thác, sử dụng tài liệu đúng theo quy định hiện hành.
Lên phía trên
Nộp các lệ phí khi nộp hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản
Câu hỏi:
Tôi hiện đang làm trong công ty khoáng sản. Nay Công ty tôi nộp hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, vậy cho tôi hỏi một việc như sau:
Theo quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 51 Nghị định 158/2016 hướng dẫn Luật khoáng sản 2010 thì Doanh nghiệp chỉ cần nộp các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường,...) đến THỜI ĐIỂM ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI. Như vậy, kể từ thời điểm Công ty tôi đề nghị trả Giấy phép khai thác khoáng sản (ví dụ tháng 10/2016) hay thời điểm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ (sau tháng 10/2016) thì trong khi chờ giải quyết, Công ty tôi không thực hiện khai thác khoáng sản thì không phải nộp các nghĩa vụ thuế (tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường,...) cho cơ quan nhà nước?
Kính mong Cơ quan có thẩm quyền giải thích cho tôi được rõ và thực hiện đúng với tinh thần của pháp luật.
Xin trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
Do người hỏi không nêu rõ tên mỏ, vị trí mỏ, loại hình khoáng sản nên việc trả lời không thể chi tiết, cụ thể. Trên cơ sở các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau (đây là quan điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường, các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ chi tiết thì quý đơn vị có thể liên hệ với cơ quan Thuế để hướng dẫn, giải đáp chi tiết, cụ thể hơn):
Trong hoạt động khoáng sản, các đơn vị phải thực hiện các khoản phí, lệ phí như sau: Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản; Thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường...
Đối với thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường...theo quy định của pháp luật về khoáng sản là một khoản thu ngân sách nhà nước, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng được thực hiện theo quy định về thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước (có quan thuế quản lý).
1. Về thuế tài nguyên
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên thì:
 
Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất thuế tài nguyên
Như vậy, nếu đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên đến thời điểm đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và đã dừng khai thác tức là sản lượng tài nguyên tính thuế trong kỳ bằng không thì đơn vị không phải nộp thêm tiền thuế tài nguyên.
2. Về phí bảo vệ môi trường
Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thì số lượng khoáng sản khai thác trong kỳ để xác định số phí bảo vệ môi trường phải nộp là số lượng khoáng sản nguyên khai khai thác thực tế trong kỳ nộp phí. Vì vậy, đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí bảo vệ môi trường đến thời điểm trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và không phát sinh sản lượng kể từ thời điểm đó thì không phải nộp thêm phí bảo vệ môi trường.
3. Về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chậm nhất lần đầu là 90 (chín mươi) ngày tính từ ngày nhận được thông báo của Cục thuế địa phương; thời điểm các lần sau chậm nhất là ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo.
Trường hợp đơn vị của bạn đã có văn bản chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (tháng 10/2016) tức là đã thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu hoặc đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho số tiền phải nộp trong năm . Mặt khác, theo quy định tại Điều 65 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản thì trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản tối đa là 53 ngày. Như vậy chưa đến thời điểm 31 tháng 3 của năm tiếp theo nên đơn vị không phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Tóm lại, nếu đơn vị chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong khoáng sản (thuế tài nguyên, thuế GTGT, thuế TNDN, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…) đến thời điểm đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và trong thời gian giải quyết hồ sơ đơn vị dừng hoàn toàn mọi hoạt động khai thác khoáng sản, không phát sinh sản lượng để tính các khoản thuế, phí thì sẽ không phải thực hiện thêm các nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực khoáng sản.
 
Doanh nghiệp có thể phải tiếp tục nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp sau:
- Cơ quan có thẩm quyền không cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và đơn vị tiếp tục khai thác thì sẽ tiếp tục nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo của Cục thuế địa phương, thời điểm nộp trước 31 tháng 3 năm tiếp theo.
- Đơn vị đã khai thác vượt công suất cấp phép khai thác. Đến thời điểm trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, sản lượng khai thác khoáng sản vượt cao hơn so với khối trữ lượng khoáng sản đơn vị đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Như vậy, đơn vị sẽ bị xử lý về hành vi khai thác khoáng sản vượt công suất cấp phép và hình thức phạt bổ sung là tính và truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho khối lượng khoáng sản đã khai thác vượt.
Lên phía trên
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứa khoáng sản
Câu hỏi:
Nhà tôi có mảnh đất đồi có chứa đất sét trắng. Theo tôi biết đây là một lại khoáng sản. Nay tôi muộn chuyển quyền sử dụng mảnh đất này cho người khác. Vậy theo luật thì chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứa khoáng sản thì thủ tục như thế nào? Giá đất quy định như thế nào?
Mong nhận được sự hồi đáp của Cán bộ Tư pháp sở. Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:
Trường hợp đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có thông báo thu hồi đất thì thực hiện quyền theo quy định tại Điều 168 Luật đất đai năm 2013; Giá đất được xác định theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.
Trường hợp đã có trong kế hoạch sử dụng đất và  thông báo thu hồi đất thì không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất./.
Lên phía trên
Đầu tư máy nghiền sỏi sông thành cát nhân tạo phục vụ xây dựng
Câu hỏi:
Hiện tại tôi đang có dự định muốn mở cơ sở nghiền sỏi sông thành cát nhân tạo. Có thể cho tôi biết các thủ tục xin cấp đất làm cơ sở như nào? và tại cơ quan nào?
Đồng thời có thể cho tôi xin danh sách qua mail các đơn vị đang đăng ký nghiền sỏi sông thành cát nhân tạo trên địa bàn tỉnh để tôi tham quan và học hỏi kinh nghiệm sản xuất.
Rất mong nhận được sự hồi âm sớm từ cán bộ
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
1. Trường hợp đơn vị đã xác định được nguồn nguyên liệu (mua với các đơn vị đã được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông):
Thứ nhất: Đơn vị lập dự án đầu tư cơ sở nghiền sỏi sông thành cát nhân tạo nộp về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, trình UBND tỉnh Cao Bằng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (đơn vị chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể).
Thứ 2: Sau khi được UBND tỉnh Cao Bằng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đơn vị liên hệ với Sở Xây dựng để được lập thủ tục Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình (chi tiết, cụ thể đơn vị liên hệ với Sở Xây dựng).
Thứ 3: Sau khi hoàn thành các nội dung nêu trên, đơn vị triển khai xây dựng cơ sở nghiền sỏi sông thành cát nhân tạo thì liên hệ với Phòng Quản lý Đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có địa chỉ số 126, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng để được hướng dẫn lập tục cho thuê đất theo quy định.
2. Trường hợp đơn vị chưa xác định được nguồn nguyên liệu (không mua với các đơn vị đã được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông):
Thứ nhất: Đơn vị lựa chọn khu vực, vị trí cát, sỏi lòng sông để khoanh định lập tờ trình gửi về Sở Xây dựng để được bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXDTT tỉnh Cao Bằng.
Thứ hai: Sau khi đã được bổ sung vào Quy hoạch khu vực vị trí trên sẽ được tổ chức cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc thông qua hình thức không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (việc Quyết định cấp phép thông qua hình thức nào do UBND tỉnh Quyết định).
Thứ ba: Sau khi xác định việc thông qua hình thức đấu giá hoặc không đấu giá, đề nghị đơn vị liên hệ với với Phòng Đo đạc và Khoáng sản – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có địa chỉ số 126, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản (dự án cơ sở nghiền sỏi sông thành cát nhân tạo được tích hợp trong dự án khai thác khoáng sản).
Thứ 4: Sau khi hoàn thành các nội dung nêu trên, đơn vị triển khai xây dựng cơ sở nghiền sỏi sông thành cát nhân tạo thì liên hệ với Phòng Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có địa chỉ số 126, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng để được hướng dẫn lập tục cho thuê đất theo quy định.
3. Danh sách các đơn vị đang đăng ký nghiền sỏi sông thành cát, sỏi nhân tạo trên địa bàn tỉnh để thăm quan và học hỏi kinh nghiệp sản xuất. Cụ thể:
 
TT Tên tổ chức, cá nhân được cấp phép Địa chỉ liên hệ Tên, vị trí khu vực mỏ Số giấy phép Ngày hết hiệu lực  
 
1 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An
02063 853 472
Mỏ cát, sỏi VLXD Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 131/GP-UBND ngày 31/01/2013 31/01/2021  
2 HTX Thiên Phúc Số 038, tổ 4, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng 02063 855 382 Mỏ cát, sỏi Xóm 5-Hồng Quang, xã Hưng Đạo, TPCB và xã Hoàng Tung, huyện Hòa An đến bản Mã Quan, xã Hồng Việt và xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh CB 138/GP-UBND
26/01/2015
26/01/2025
(10 năm)
 
3 HTX Bình An Pác Gậy, xã Bình Long, huyện Hòa An
0912 477 016
Mỏ cát, sỏi lòng sông xóm Pác Gây, xã Bình Long, huyện Hòa An 278/GP-UBND
27/02/2015
27/02/2021
(06 năm)
 
4 HTX Thủy Sơn Xóm Tục Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa
0972 033 268
Mỏ cát sỏi xóm Pác Tò, thị trấn Hòa Thuận và xóm Bó Lếch, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa 607/GP-UBND
19/5/2015
19/5/
2025
(10 năm)
 
5 HTX Thủy Sơn Nt Mỏ cát sỏi lòng sông Bắc Vọng, đoạn xóm Khuổi Xám, xã Cách Linh và xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 681/GP-UBND
29/5/2015
29/5/
2022
 
6 HTX Vạn Phúc Khu Dã Hương, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An
02063 860 055
0912 477 125
Mỏ cát sỏi lòng sông Bằng Giang đoạn xóm Vò Đáo, xã Bế Triều, và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An 2734/GP-UBND
31/12/2015
31/12/2025  
7 Công ty Cổ phần Hợp Lợi Cao Bằng Xóm Nà Pế, tổ 4, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng
0912 594 868
Mỏ cát sỏi Cải Chắp, xã Lê Chung, huyện Hòa An, và phường Hòa Chung, tp Cao Bằng 773/GP-UBND
21/6/2018
20 năm  
 
Lên phía trên
cấp đổi sổ đỏ và chuyển quyền sử dụng đất
Câu hỏi:
xin chào mục hỏi đáp
tôi tên là nguyễn sỹ mão
nơi đăng kí hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay xóm hào lịch xã hoàng tung huyện hòa an tỉnh cao bằng
tôi xin phép được hỏi về một số vấn đề về việc cấp đổi chuyển quyền sử dụng đất của gia đình tôi như sau
trước đó gia đình tôi đã gửi câu hỏi đến mục tư vấn hỏi đáp và có gửi đơn kiến ngị đến sở tài nguyên môi trường
ngày 30/01/2015 gia đình tôi nộp ồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai huyện hòa an để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do (giấy chứng nhận đã cấp gì hộ ông nguyễn sỹ mão này đổi thành ông nguyễn sỹ mão với lý do vợ tôi đã chết ngày 24/05/2008 gia đình tôi đã làm đủ mọi giất tờ văn ản thỏa thuận phân chia gia sản thừa kế theo điều 106/107 bộ luật dân sự nhưng đến thời điểm hiện nay gia đình tôi vẫn chưa được
văn phòng đăng kí đất đai huyện hòa an làm thủ tục cấp đổi chuyển quyền sử dụng đất gia đình tôi đã lên gặp trao đổi với cán bộ văn phòng đăng kí đất đai huyện hòa an thì gặp 1 số vướng mác theo điều 107 bộ luật dân sự năm 2005 theo khoản 29 điều 3 luật đất đai năm 2013 luật phân chia gia sản thừa kế do con gái tôi chưa đủ 18 tuổi nên chưa thể nhận số tài sản được hưởng thừa kế theo luật ( do văn phòng tài nguyên môi trường huyện hòa chưa từng giải quyết trường hợp nào như trên ) nên phòng tài nguyên môi trường huyện hòa an chua tiến hành cấp đổi chuyển quyền sử dụng đất cho gia đình tôi tới nay
tôi đã có gửi đơn đến sở tài nguyên môi trường tỉnh cao bằng để được hướng dẫn giải quyết
kính mong sở tài nguyên môi trường và các phòng chức năng có liên quan xem xét giải quyết để gia đình tôi sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật
Trả lời:
Kính gửi: Ông Nguyễn Sỹ Mão
 
Văn phòng Đăng ký đất đai đã nhận được câu hỏi của ông tại mục hỏi đáp trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) từ “hộ ông” sang thành “ông”. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Hồ sơ của ông đã được Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hòa An tiến hành các thủ tục xác nhận thay đổi trên GCNQSDĐ. Hiện nay hồ sơ đang được trình các cấp có thẩm quyền thẩm tra. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hòa An cũng đã có phiếu hẹn gửi ông. Vì vậy, đến ngày hẹn ông đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hòa An để nhận GCNQSDĐ đã xác nhận thay đổi theo nguyện vọng cá nhân.
Trên đây là ý kiến trả lời của Văn Phòng ĐKĐĐ tỉnh Cao Bằng.
 
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 22

Khách viếng thăm : 8


váy đẹp công sở Hôm nay : 1390

2 Tháng hiện tại : 198652

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 13299107

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien