Website tạm ngưng hoạt động
Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng chuyển đổi địa chỉ truy cập website sang địa chỉ truy cập mới. Mọi thông tin liên hệ, hỏi đáp Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận trên trang mới tại địa chỉ truy cập: https://sotnmt.caobang.gov.vn
Về trang chủ