Trang nhất » Tin Tức » Đảng - Đoàn thể - Chính trị - Xã hội

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác

Thứ hai - 05/03/2018 09:28
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hiện nay Đảng bộ có 10 Chi bộ trực thuộc với gần 80 đảng viên. Trong năm 2017, có 06/10 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (trong đó có Chi bộ Văn phòng Sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu), 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Lãnh đạo Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

Lãnh đạo Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

Đảng ủy Sở TN&MT luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức. Xây dựng chương trình công tác toàn khóa, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy chế trong đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội quy, quy chế, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư.

 Các Chi bộ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của đảng ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức từng bước được nâng lên; các đồng chí cán bộ, đảng viên đã quan tâm và chú ý hơn về vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong các hoạt động; các phòng chuyên môn, các tổ đảng, đoàn thanh niên đã có sự phấn đấu thi đua đối với nội dung này… các nội dung hoạt động nêu trên đã tác động và có ảnh hưởng tích cực rất lớn tới kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động số 30-CTr/ĐU ngày 28/4/2017 của Đảng ủy Sở thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về công tác tổ chức, ngay từ đầu năm Đảng bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, xây dựng phương hướng nhiệm vụ chương trình công tác năm 2017; xây dựng nội dung đăng ký Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2017; Chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung đăng ký chi bộ trong sạch vững mạnh và chương trình công tác năm 2017. Thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, theo đó, yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm, Đảng ủy ra Quyết định thành lập 02 Chi bộ: Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi bộ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (trên cơ sở chia tách Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường). Kết nạp 05 đảng viên mới, tiếp nhận 02 đảng viên. Chuyển sinh hoạt tạm thời 04 đảng viên đi học trung cấp và cao cấp lý luận chính trị, chuyển sinh hoạt cho 06 đảng viên (trong đó 04 đảng viên nghỉ hưu, 02 đảng viên chuyển công tác); cử 06 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Công nhận đảng viên chính thức cho 09 đảng viên dự bị, đề nghị phát thẻ đảng viên cho 09 đảng viên mới. Về xếp loại đảng viên năm 2017 có 04 đồng chíđảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 67 đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 04 đồng chí. Đảng ủy biểu dương, khen thưởng Chi bộ Văn phòng Sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hàng tháng, Đảng uỷ đều có đánh giá tình hình thực hiện và thống nhất các nội dung trọng tâm chỉ đạo, đồng thời thường xuyên trao đổi với Ban giám đốc sở thống nhất quan điểm, nội dung công tác lãnh chỉ đạo, xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu quản lý Tài nguyên môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Đảng ủy Sở về nhiệm vụ, biện pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng (Chi bộ Quản lý đất đai thực hiện). Các chi bộ: Thanh tra - Pháp chế, Kế hoạch Tài chính - Khoáng sản rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung thực hiện Nghị quyết chuyên đề do chi bộ ban hành. Các chi bộ trực thuộc đã đưa việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng phòng, đơn vị mình thành nhiệm vụ thường xuyên, sinh hoạt chi bộ thường kỳ đều có kiểm điểm tình hình thực hiện và trách nhiệm của Đảng viên trong lãnh chỉ đạo công tác chuyên môn tuỳ theo cương vị công tác. Cụ thể:

+ Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 10 chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật và trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực tham mưu của ngành có chất lượng, không để xảy ra sai sót.

+ Tổng thu ngân sách từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2017 đạt trên 365 tỷ đồng.

+ Tổ chức bộ máy đã được kiện toàn đảm bảo theo quy định. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở được rõ ràng, Quy chế làm việc mới đã được ban hành. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và xây dựng kịp thời kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

+ Công tác cải cách hành chính đã được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và nâng cao hiệu quả công tác trong chuyên môn của cán bộ công chức, viên chức; Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng trên trang thông tin điện tử của Sở và thực hiện niêm yết công khai, đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa của Sở. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục đầu tư hàng tuần và hàng tháng được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở. Việc áp dụng các hình thức công khai trên đã giúp các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, khai thác và sử dụng.

+ Hoàn thiện hồ sơ QHSD đất cấp tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, trình  Chính phủ phê duyệt; Thẩm định hồ sơ điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện của 13 huyện, thành phố.
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh; trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của 13 huyện, thành phố; trình phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 09 huyện.

+ Tiếp tục thực hiện Đề án Đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới (trọng tâm là hai bên đường phía Nam) thành phố Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016-2020.

+ Công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức: Cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo nhu cầu: trong năm cấp được 2.810 GCN cho 2.254 hộ gia đình, cá nhân. Cấp 130 GCN cho 74 tổ chức. Văn phòng Đăng ký một cấp đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả.

+ Xây dựng và trình ban hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên... trong vùng CVĐC non nước Cao Bằng; Phê duyệt Đề cương dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Thực hiện tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bẳng.

+ Tham mưu lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, trên cơ sở phương án đã phê duyệt của các huyện, thành phố. Hoàn thành việc lập, trình phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Hoàn chỉnh hồ sơ khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Cao Bằng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện, phát huy có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường - Công an tỉnh và các huyện, thành phố.

+ Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đã chủ động cụ thể hoá các chính sách pháp luật của nhà nước thành các nội dung nhiệm vụ về quản lý phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường ở địa phương. Các nội dung nhiệm vụ quản lý bảo vệ môi trường ở địa phương đã có chiều sâu; công tác phòng ngừa, kiểm soát bảo vệ đến việc xử lý khắc phục ô nhiễm trong lao động sản xuất và các hoạt động dễ phát thải ô nhiễm môi trường được chú ý.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ xã Huy Giáp (Bảo Lạc) trong việc xây dựng nông thôn mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, năm 2017 đã xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra, giám sát được 05 cuộc: Đảng uỷ: 01 cuộc kiểm tra (Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường ); 01 cuộc giám sát chuyên đề (Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường). Uỷ ban Kiểm tra: kiểm tra 02 cuộc (Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi bộ Thanh tra – Pháp chế); giám sát chuyên đề 01 cuộc (Chi bộ Đo đạc – Nước, KTTV).

Năm 2018, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành; thực hiện tốt việc học tập các nghị quyết của Đảng các cấp; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo nên bước chuyển biến tích cực hơn nữa trong tư tưởng, nhận thức, lối sống, đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Tác giả bài viết: TTCNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien