Trang nhất » Tin Tức » Đảng - Đoàn thể - Chính trị - Xã hội

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thứ tư - 25/01/2017 10:35
Chiều 23/01/2017, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Tống Ngọc Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thay mặt BCH Đảng bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triên khai nhiệm vụ năm 2017: Hiện nay Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 10 Chi bộ trực thuộc (đã thành lập thêm 01 chi bộ trong tháng 01/2017), với 77 đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ được tăng cường. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên . Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong năm kết nạp được 09 đảng viên mới tăng số lượng đảng viên đầu kỳ là 68 đồng chí cuối kỳ là 77 đồn  g chí, tiếp nhận 02 đảng viên, chuyển sinh hoạt cho 01 đồng chí nghỉ hưu, 01 đồng chí chuyển công tác, chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị, đề nghị phát thẻ đảng viên cho 09 đảng viên mới. Chuyển sinh hoạt tạm thời 01 đảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học việc Quốc gia Hồ Chí Minh; cử 07 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới: Đảng bộ đã tổ chức buổi gặp mặt quần chúng cảm tình đảng trong toàn đảng bộ để trao đổi, làm rõ kết quả và những tồn tại, vướng mắc của các quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Các chi bộ thực hiện nghiêm túc chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ đã quán triệt đến các chi bộ trực thuộc việc nâng cao chất lượng hoạt động theo Hướng dẫn số 09-HĐ/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 16/5/2012 của Tỉnh ủy Cao Bằng về “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”, các chi bộ đều thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác chuẩn bị của Ban Chi ủy, các Bí thư Chi bộ trước cuộc họp được đảm bảo về nội dung, thời lượng, quá trình sinh hoạt được tổ chức thực hiện theo đúng quy định, các nội dung sinh hoạt được các đồng chí đảng viên tích cực thảo luận một cách dân chủ, việc ghi chép biên bản và nghị quyết chi bộ được ban hành đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị, nội dung sinh hoạt của các chi bộ đã có nhiều đổi mới.

Về quản lý đảng viên và hồ sơ đảng viên luôn được Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ quan tâm thực hiện theo đúng quy định của đảng. Đảng ủy và các chi bộ quản lý đảng viên chủ yếu thông qua việc giao nhiệm vụ, kiểm tra tình hình thực hiện và cuối năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân tích chất lượng đảng viên, thực hiện quy định đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Qua việc lấy ý kiến của cấp ủy địa phương nơi cư trú phục vụ công tác đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016 cho thấy đảng viên trong toàn Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, gương mẫu thực hiện phong trào do địa phương, nơi cư trú phát động và tổ chức, 100% gia đình các đồng chí đảng viên đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 

Việc đánh giá phân loại chất lượng, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá phân loại đảng viên được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Kết quả có 03 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (trong đó có Chi bộ Kế hoạch Tài chính - Khoáng sản đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu), 05 chi bộ đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 chi bộ đạt hoàn thành nhiệm vụ; 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 62 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
 
Năm 2017, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư­ t­ưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của nhà nước, văn bản chuyên môn nghiệp vụ của ngành để mỗi cán bộ Đảng viên thấu suốt quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương biện pháp công tác của ngành. Đồng thời phổ biến kịp thời các thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ ngành về mọi mặt. Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và 05/10 chi bộ trực thuộc đều đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 90% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp được 03 đảng viên mới trở lên...

Tại Hội nghị, các chi bộ trực thuộc và đại diện các tổ chức đoàn thể đã tham gia ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; nâng cao chất lượng sinh hoạt các Chi bộ; đánh giá hoạt động của các đoàn thể, hội, chi hội và công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tặng giấy khen cho Chi bộ Kế hoạch Tài chính - Khoáng sản đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 

Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra góp phần vào sự phát triển bền vững của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien