Trang nhất » Tin Tức » Đảng - Đoàn thể - Chính trị - Xã hội

Quản lý tốt Tài nguyên và Môi trường góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Thứ ba - 03/06/2008 08:47

1- Đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã, quy hoạch khai thác, chế biến một số loại khoáng sản chính, quy hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2010; xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp, cơ chế chính sách quản lý và sử dụng TN&MT trên địa bàn toàn tỉnh.

2 - Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đạt trên dưới 200 hồ sơ mỗi năm. Hoàn thành việc lập bản đồ đất, đánh giá phân hạng thích nghi đất cấp tỉnh và 10/13 huyện thị. Hoàn thành cơ bản công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân ở cả khu vực đô thị và nông thôn, bao gồm cả đất đất ở, đất nông lâm nghiệp. Hoàn thành việc lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 5/13 huyện thị tạo cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về đất đai. Giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, hạn chế được việc khiếu kiện đến trung ương.

3 - Công tác quản lý khoáng sản được chuyển đổi phục vụ định hướng chế biến sâu trong nước, khuyến khích các dự án đầu tư khai thác gắn với chế biến tại địa phương, đã xây dựng phương án cân đối vùng nguyên liệu phục vụ các dự án chế biến Mangan, Sắt, Bauxit... Đồng thời giải quyết các hồ sơ cấp mỏ, thu hồi mỏ, đóng cửa mỏ theo đúng quy định hiện hành. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép bùng phát ở một số nơi đã được các cấp tổ chức giải tỏa, ngăn chặn. Tình trạng các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện không đúng quy định, gây tác hại về kinh tế, xã hội, môi trường cũng đang được chấn chỉnh lại. Các dự án khai thác khoáng sản không gắn với chế biến đang nhường chỗ dần cho các dự án khai thác khoáng sản gắn với cơ sở chế biến. Việc cấp phép xả thải vào nguồn nước, khai thác sử dụng nước, kiểm tra ô nhiễm nguồn nước, điều tra tìm kiếm nước ngầm cho các vùng khó khăn về nước mặt cũng đang được triển khai .

4 - Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam được tổ chức thực hiện qua công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và giám sát thực hiện. Công tác điều tra quan trắc môi trường góp phần thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát môi trường có cơ sở khoa học. Thông qua hoạt động của các cấp hội, đoàn thể, việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện và mở rộng. Các điểm ô nhiễm môi trường đô thị, công nghiệp và môi trường nước được tập trung xử lý đạt kết quả tích cực.

5 - Đã hoàn thành việc xây dựng lưới tọa độ địa chính cơ sở, cấp I, II; bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/10 000, 1/50 000 phủ trùm toàn tỉnh là cơ sở cho việc đo đạc lập bản đồ chuyên ngành. Hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp, đất đồi núi chưa sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh, đo đạc lập bản đồ địa chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 8/13 huyện thị.

6 - Hình thành bộ máy tổ chức ngành TN&MT đến cấp xã; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã hình thành đến 4/13 huyện thị. Hệ thống thông tin TN&MT được tăng cường về số lượng, chủng loại thông tin và khả năng phục vụ được nâng cao qua các hình thức giao dịch trực tiếp, qua giao lưu trực tuyến và website sở TN&MT.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành, kết quả trên đây đã góp phần tích cực thúc đẩy nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời cũng tạo ra điều kiện, tiền đề để nâng cao hiệu lực, hiêu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT trong thời gian tới.

Tuy nhiên bên cạnh đó, hoạt đông quản lý TN&MT cũng bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục: Hệ thống pháp luật TN&MT còn nhiều bất cập, còn có nội dung chưa phù hợp thực tế; Công tác thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư gặp nhiều vướng mắc trong khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, các đơn vị được cấp phép nhưng thực hiện khai thác không đúng quy định, các điểm ô nhiễm môi trường tuy đã được xử lý nhưng chưa triệt để, còn có dư luận bức xúc. Chủ trương chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn đang còn ở giai đoạn đầu, chưa bộc lộ hiệu quả rõ nét.

Đất, nước, khoáng sản, môi trường là những nguồn lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội. Do đó kết quả công tác quản lý TN&MT có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. Việc giải quyết thủ tục hành chính về TN&MT có ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án và môi trường đầu tư của tỉnh. Ý thức được trách nhiệm của ngành TN&MT, trong thời gian tới toàn ngành tiếp tục tăng cường đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý và nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trước hết cần tập trung vào một số trọng tâm dưới đây:

- Một là xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển các lĩnh vực TN&MT đến năm 2020 làm cơ sở định hướng cho mọi hoạt động của ngành.

- Hai là đẩy nhanh tiến độ điều tra cơ bản để phục vụ kịp thời các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung điều tra tìm kiếm khoáng sản, nước ngầm, đánh giá nước mặt và các yếu tố môi trường, xây dựng bản đồ đất, đánh giá phân hạng thích nghi đất.

- Ba là xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp, cơ chế chính sách để quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực TN&MT.

- Bốn là đẩy mạnh cải cách hành chính về đất đai, khoáng sản, nước, môi trường; tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về TN&MT góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

- Năm là đi đôi với các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cần xây dựng cơ chế chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển quỹ đất nhằm tạo sẵn quỹ “đất sạch” để tiếp nhận các dự án phát triển đô thị, công nghiệp; mở rộng hình thức đấu giá đất, thu hồi đất đã giao, cho thuê nhưng sử dụng sai mục đích, không sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả. Tăng cường quản lý các biến động đất đai, giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện đất đai, hoàn thành đo đạc địa chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính, nối mạng thông tin các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch.

- Sáu là quản lý khoáng sản đúng định hướng khai thác gắn với chế biến sâu, thu hồi các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn nhưng đơn vị không có dự án cơ sở chế biến khoáng sản; tổ chức ngăn chặn, giải tỏa tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp được khai thác khoáng sản nhưng thực hiện sai quy định nhằm ổn định tình hình hoạt động khoáng sản theo trật tự pháp luật.

- Bảy là tăng cường công tác bảo vệ môi trường bảo đảm phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và giám sát thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành các dự án theo tiêu chuẩn môi trường hiện hành. Triển khai các đề án kiểm soát và xử lý môi trường xuyên biên giới, môi trường đô thị, công nghiệp, môi trường nước. Tăng cường năng lực quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường của cơ quan TN&MT các cấp đồng thời mở rộng xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường thông qua hoạt động của các cấp hội, đoàn thể.

- Tám là tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức ngành, hoàn thành việc xây dựng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở các huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành đủ năng lực và phẩm chất hoàn thành mọi nhiện vụ được giao. Mở rộng, tin học hóa hệ thống thông tin TN&MT tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin qua giao dịch trực tiếp, qua website Sở TN&MT và giao lưu trực tuyến.

Ngành TN&MT đang trải qua năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) với những điều kiện, tiền đề thuân lợi tích lũy được cùng những tồn tại, yếu kém cần khắc phục. Bên cạnh đó, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và những khó khăn trong nền kinh tế nảy sinh gần đây đang đòi hỏi ngành TN&MT phát huy những thành quả đạt được, tìm mọi giải pháp tăng tốc thực hiện nhiệm vụ, tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhưng được sự lãnh chỉ đạo sát xao của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ ngành, tin tưởng rằng ngành TN&MT tỉnh Cao Bằng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Tác giả bài viết: Đàm Văn Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien