Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về công tác bảo vệ môi trường

Thứ hai - 14/10/2019 09:08
Qua 2 năm triển khai thực hiện Chị thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về BVMT được nâng lên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện phân bổ kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền, đầu tư trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng dịch vụ công ích hoàn thành xử lý môi trường đảm bảo đúng tiến độ.
Đoàn viên thanh niên huyện Hà Quảng diễu hành cổ động nhân Ngày Môi trường thế giới 2019.

Đoàn viên thanh niên huyện Hà Quảng diễu hành cổ động nhân Ngày Môi trường thế giới 2019.

Ngay sau khi Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quan triệt lồng ghép trong Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và đăng tải toàn bộ nội dung Chỉ thị số 19-CT/TU trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận giúp việc (Chi cục Bảo vệ môi trường) tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2249/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018 về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình xây dựng, đã lấy ý kiến của các sở, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, triển khai thuận lợi khi Kế hoạch đã ban hành.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 02 văn bản đề nghị và đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU (Văn bản số 2613/STNMT-BVMT ngày 17 tháng 12 năm 2018 và Văn bản số 01/STNMT-BVMT ngày 02 tháng 01 năm 2019) và đã tổng hợp, ban hành tại Báo cáo số 766/BC-STNMT ngày 24 tháng 4 năm 2019 về kết quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh. Ngoài ra, Sở đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, phối hợp thực hiện với các sở, ngành, UBND cấp huyện được thể hiện trong từng nội dung kết quả thực hiện.
Trong giai đoạn 2017 - 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và trường học tổ chức các lớp tập huấn các buổi ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến Luật, văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức cơ bản về môi trường, biến đổi khí hậu cho tổ chức, cá nhân được 35 lớp với 1.880 người tham gia, cụ thể: Năm 2017 tổ chức 13 hội nghị tập huấn với số người tham gia là 714 người; Năm 2018 tổ chức 13 hội nghị tập huấn với số người tham gia 693 người; Dự kiến năm 2019, tổ chức 09 hội nghị tập huấn với số người tham gia khoảng 473 người.  Tổ chức thành công 02 Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2018 tại huyện Thạch An và năm 2019 tại huyện Hà Quảng. Đăng các tin, bài về lớp tập huấn bảo vệ môi trường, các hoạt động về bảo vệ tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường được tổng số 189 tin và 45 bài, cụ thể: 6 tháng cuối năm 2017 đăng tải 56 tin, 8 bài; Năm 2018 đăng tải được 86 tin, 23 bài; 6 tháng đầu năm 2019 đăng tải được 47 tin, 14 bài.
Trong năm 2018, theo số liệu tổng hợp từ các báo cáo của UBND các huyện, thành phố Cao Bằng cho thấy: Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 59.559,4 tấn/năm (tương đương 163,1 tấn/ngày) Trong đó, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định khoảng 36.705,4 tấn/năm (tương đương 100,6 tấn/ngày) khối lượng chất thải rắn chưa được xử lý là 22.854 tấn/năm. Đối với chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực thành phố, thị trấn, thị tứ thì công tác thu gom, vận chuyển, xử lý được giao cho các đơn vị dịch vụ công ích môi trường thực hiện và xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại 13 bãi chôn lấp rác thải hiện có; việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn chưa được thực hiện; biện pháp xử lý rác thải chủ yếu là phun EM, phơi, đốt và để lộ thiên. Một số bãi chôn lấp chất thải rắn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đúng quy định của bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. Các bãi rác đều không được kiểm soát khí độc, mùi hôi và nước rỉ rác. Đây là nguồn gây nhiễm tiềm tàng đối với môi trường đất, nước, không khí. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay đã được đầu tư 01 lò đốt rác thải sinh hoạt công suất 500 kg/giờ đặt tại bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần, xã Chu Trinh, Thành phố. Đối với khu vực nông thôn công tác thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn tại các huyện, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang bị bỏ ngỏ, vẫn chưa được đầu tư xây dựng các bãi chôn lấp rác thải theo quy hoạch. Hiện nay, hầu hết các xã nông thôn trên toàn tỉnh chưa được xử lý bởi các đơn vị vệ sinh môi trường trừ các xã đạt nông thôn mới. Các hộ gia đình tại các xã nông thôn tự thu gom, xử lý bằng các phương pháp thủ công như đốt, chôn lấp hoặc đơn giản chỉ là đổ ra sau vườn, các khu đất trống...
Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức chính trị, xã hội xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường  trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2017 - 2018, UBND tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cho 07 Dự án xử lý triệt để thuộc đối tượng dịch vụ công ích với tổng số tiền hơn 26 tỷ 580 triệu đồng.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện tiêu chí số 17, nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các nội dung tiêu chí về bảo vệ môi trường; phấn đấu các xã xây dựng nông thôn mới sớm hoàn thành tiến độ các nội dung tiêu chí về bảo vệ môi trường theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh. Theo đó,  năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường được phân bổ từ nguồn kinh phí thực hiện nông thôn mới với số tiền là 780 triệu đồng đã triển khai hỗ trợ xây dựng 192 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại 05 xã (xã Thông Huề, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh; xã Bế Triều, huyện Hòa An; xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc); tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định định mức và quy trình thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh thuộc Chương trình môi trường quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng; tổ chức đánh giá, thẩm tra và báo cáo kết quả thực hiện về chỉ tiêu môi trường được 10 xã, trong đó: Năm 2017 được 05 xã: Đào Ngạn, Hà Quảng; xã Cao Chương, Trà Lĩnh; xã Nam Tuấn và xã Hồng Việt, huyện Hòa An; xã Đức Long, Thạch An); Năm 2018 được 05 xã (Bế Triều,  Hòa An; xã Quang Hán, Trà Lĩnh; xã Minh Thanh, Nguyên Bình; xã Phù Ngọc Hà Quảng; xã Đình Minh, Trùng Khánh).
Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường, không xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra riêng về công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản mà lồng ghép thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh bao gồm: Việc chấp hành các quy định về pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại các mỏ, điểm mỏ khai thác khoáng sản. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, tổ chức 14 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Thanh tra Sở chủ trì (năm 2018 tham gia 09 cuộc và 6 tháng 2019 tham gia 05 cuộc). Qua kết quả thanh tra, kiểm tra về chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản cho thấy các cơ sở khai thác khoáng sản được kiểm tra đã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trước khi tiến hành hoạt động khai thác. Các chất thải phát sinh chủ yếu là bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn thông thường và một lượng nhỏ chất thải nguy hại. Công suất, diện tích nhỏ (công suất từ 5.000 - 40.000 m3/năm; diện tích từ 0,5 đến 02 ha) nên việc ảnh hưởng của các nguồn thải này đến môi trường xung quanh không đáng kể. Chủ đầu tư đã xây dựng công trình môi trường (hồ lắng, bể tự hoại, kho lưu giữ chất thải nguy hại, rãnh thoát nước mặt), áp dụng biện pháp giảm thiểu bụi, khí bằng phun nước, bố trí khu vực tập kết chất thải rắn và áp dụng biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt cơ bản đáp ứng yêu cầu xử lý các vấn đề môi trường phát sinh trong hoạt động khai thác khoáng sản. Các kết quả quan trắc, phân tích các chỉ tiêu môi trường đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam hiện hành, không có dấu hiệu ô nhiễm môi trường.
 Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị khai thác khoáng sản nộp báo cáo kết quả quan trắc, phân tích môi trường; Báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định; hướng dẫn lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Năm 2018 có 22 cơ sở thực hiện báo cáo kết quả quan trắc phân tích môi trường, 23 đơn vị khai thác khoáng sản nộp báo cáo quản lý chất thải nguy hại. Từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2019, đã cấp được 06 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, một số ít cơ sở đã thực hiện nộp báo cáo nhưng không đúng thời điểm hoặc nội dung chưa thể hiện đầy đủ theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư; Trong quá trình hoạt động, một số đơn vị có sự thay đổi nội dung, công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận nhưng Chủ cơ sở đã không kịp thời báo cáo bằng văn bản đến cơ quan xác nhận để kịp thời xử lý hoặc điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Nguyên nhân, Chủ cơ sở là doanh nghiệp nhỏ, trình độ chuyên môn hạn chế, sự hiểu biết, áp dụng các quy định của pháp luật gặp nhiều khó khăn.       
Để công tác BVMT ngày càng được nâng cao, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về BVMT, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động BVMT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT; phát triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác trong công tác BVMT.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien