Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng

Thứ hai - 11/02/2019 10:56
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 3183/KH-UBND ngày 02/10/2017 triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phù hợp với thực tế địa phương và đạt một số kết quả tích cực, chất lượng môi trường toàn tỉnh dần được kiểm soát, nhận thức của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên.
Đoàn viên thanh niên thu gom rác sau lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 tại huyện Thạch An.

Đoàn viên thanh niên thu gom rác sau lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 tại huyện Thạch An.

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt bao gồm: Lập, niêm yết Kế hoạch quản lý môi trường tại UBND các xã, phường, thị trấn nơi thực hiện tham vấn trong quá trình lập báo cáo ĐTM; lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình môi trường; lập hồ sơ đề nghị kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào hoạt động chính thức; hướng dẫn các doanh nghiệp có văn bản chấp thuận trước khi thực hiện những thay đổi các nội dung, điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Kết quả, trong 02 năm (2017 - 2018) UBND tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết, cấp được 17 Giấy xác nhận công trình bảo vệ môi trường; xem xét, chấp thuận điều chỉnh nội dung, công trình môi trường của 12 dự án; hướng dẫn, đôn đốc được 10/12 chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Tỉnh Cao Bằng đã xác định được khu vực môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để khắc phục các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái môi trường, Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, tính đến tháng 01/2017, trên địa bàn tỉnh có 07 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm, trong đó: Có 06 cơ sở (bãi rác thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh; bãi rác thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An; bãi rác thị trấn Pác Mjầu, huyện Bảo Lâm; bãi rác thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình; bãi rác thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh; bãi rác Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và 01 cơ sở (Nhà máy sản xuất than cốc xã Đức Xuân, huyện Thạch An) đã dừng hoạt động. Đến ngày 31/8/2018, đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để được 02 cơ sở (bãi rác thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh; bãi rác thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An). Hiện tại, còn 05 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm, trong đó: có 04 cơ sở là bãi rác và 01 cơ sở đã dừng hoạt động.

Tại khu công nghiệp Chu Trinh đã có Dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào và hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Chu Trinh, Thành phố  được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 23/12/2016. Hiện nay, Khu công nghiệp đang giải phóng mặt bằng, san gạt, xây dựng cơ bản hạ tầng. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện Đề án xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Hiện tại, UBND tỉnh đang xem xét để chấp thuận chủ trương với những nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh đã hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn; tổ chức thực hiện ngay quy hoạch đã được phê duyệt; điều tra, đánh giá khoanh vùng, có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn.
Hiện đã quy hoạch, bố trí được 13 bãi chôn lấp rác thải để xử lý nguồn rác thải tại thành phố, thị trấn, thị tứ, một số xã lân cận trên địa bàn 13 huyện, Thành phố và thực hiện đóng cửa 01 bãi chôn lấp rác thải Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Trên địa bàn tỉnh có 03/13 bãi chôn lấp rác thải đạt tiêu chuẩn bãi chôn lấp hợp vệ sinh (bãi chôn lấp rác thải thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An; bãi rác thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh; bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng). Các bãi chôn lấp rác thải và biện pháp xử lý rác thải đang áp dụng không đúng theo tiêu chuẩn bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Đồng thời, UBND tỉnh đang khuyến kích, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện "Đề án thu gom, vận chuyển và xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng".

Về quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, UBND tỉnh đã ban hành Quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện thực hiện thí điểm mô hình, công trình xử lý, thu gom rác thải rắn sinh hoạt. Cơ quan chuyên ngành đang thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và mẫu thiết kế Công trình: Xây dựng bể chứa thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và vị trí lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: chưa ban hành các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; các quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng riêng đối của tỉnh Cao Bằng mà thực hiện theo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành; việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận và quản lý thông tin, dữ liệu hệ thống quan trắc tự động liên tục để truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chưa triển khai thực hiện do thiếu kinh phí đầu tư, vận hành; hiện nay, Tỉnh đang xem xét để chấp thuận chủ trương cho thực hiện dự án: "Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường" thuộc Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; một số cơ sở thuộc đối tượng phải lắp thiết bị quan trắc tự động nước, khí thải nhưng chưa thực hiện.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đổi mới đến các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường; lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; phối hợp giữa các địa phương trong quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, bố trí, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đúng mục đích; đa dạng hóa các nguồn đầu tư...

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien