Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Tình hình công tác quản lý và sự nghiệp môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2010

Thứ sáu - 28/01/2011 09:29

Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của nhân loại, là nhiệm vụ có tính toàn cầu, có tính xã hội sâu sắc, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với sự nhất thống quản lý của Nhà nước. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, Hội Đồng nhân dân và UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương. Công tác quản lý môi trường năm qua đã đạt được kết quả nhất định, hiệu lực quản lý nhà nước đã được tăng cường có vai trò điều chỉnh các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hơn trong việc thi hành quy định về bảo vệ môi trường. Kết quả đạt được trong các lĩnh vực:

* Đối với công tác thẩm định: Trong năm 2010 vừa qua, Sở đã tổ chức thẩm định được 16 báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; 05 dự án cải tạo phục hồi môi trường; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được 8 cơ sở; thẩm định và ra thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho 10 cơ sở với số tiền 57.036.000,0 đồng.

* Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường theo báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được 21 dự án; Tiến hành kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường được 28 cơ sở. Ngoài ra, tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra do Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở, Ban, Ngành tổ chức; tham gia xác định địa điểm xây dựng 4 công trình xây dựng; Tiến hành khảo sát đánh giá tình hình gây ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Hiến địa phận 3 xã Canh Tân, Minh Khai, Quang Trọng huyện Thạch An.

* Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 4 năm 2003: Tỉnh Cao Bằng có 04 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, trong đó: Xưởng luyện gang km5 và mỏ sắt Nà Lũng đều thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Đối với Xưởng luyện gang km5 đã được chứng nhận cơ sở hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường; Đối với mỏ sắt Nà Lũng: Có tiến hành đầu tư, cải tạo các đập chắn thải số 3, số 4 và cải tạo các bãi chứa thải rắn nhưng do việc cải tạo, đầu tư nâng cấp các đập chắn thải mang tính tạm thời nên không đáp ứng được yêu cầu xử lý triệt để vẫn còn hiện tượng dò dỉ. Nghiêm trọng hơn là ngày 5/11/2010 đập số 4 đã bị bục cống xảy ra lũ bùn gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh. Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg thì biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là đầu tư xây dựng đập số 5 nhưng đơn vị mới lập xong hồ sơ và hiện nay chưa giải phóng được mặt bằng khu vực xây dựng đập số 5. Đối với Bãi rác Khuổi Kép xã Đề Thám: Năm 2009 mới được cấp đủ kinh phí theo kế hoạch cải tạo nâng cấp xử lý. Hiện nay bãi rác đã được cải tạo, đầu tư xong một số hạng mục công trình hạn chế ô nhiễm môi trường đất, nước, ô nhiễm chưa được xử lý triệt để, chưa đủ điều kiện ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng. Giải pháp xử lý ô nhiễm triệt để bãi rác này là bằng phương pháp đóng cửa bãi rác, đầu tư, xây dựng bãi rác mới. Thời gian dự kiến đóng cửa bãi rác Khuổi Kép vào năm 2012. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã thực hiện xong các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường là đầu tư xây dựng lò đốt rác y tế và hệ thống xử lý nước thải y tế. Hiện nay Bệnh viện đang lập thủ tục hồ sơ chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ - TTg.

+ Công tác quan trắc, giám sát môi trường: đã thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng điểm theo mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng. Năm 2010, đã tiến hành quan trắc, giám sát môi trường tự nhiên được 39 điểm môi trường nước và 41 điểm môi trường không khí với tần suất 1- 2 lần/năm. Các số liệu quan trắc bước đầu đã đánh giá được diễn biến môi trường, làm cơ sở cho việc lập báo cáo hiện trạng môi trường.

+ Triển khai các dự án:Lập xong Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005-2010; đang hoàn thiện Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2015 và triển khai hợp phần môi trường trong Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng (DPRP) và Dự án “Hỗ trợ  thực hiện hành lang đa dạng sinh học xuyên biên giới Cao Bằng -Quảng Tây, Trung Quốc - điểm dự án ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2011(BCI)”

+ Công tác giáo dục, nâng cao nhận thức: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng; Phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh tổ chức kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 5/6/2010; phối hợp Đoàn khối các cơ quan Tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh và triển lãm ảnh nhân kỷ niệm Ngày môi trường; phối hợp với Hội Bảo vệ thiên và môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đăng tải các thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật mới về ngành tài nguyên và môi trường. Đăng tải các tin, bài phản ánh hoạt động của ngành lên trang Website của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý về môi trường ở địa phương còn chưa kịp thời. Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa chặt chẽ. Công tác xác nhận việc thực hiện nội dung bảo về môi trường theo báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM còn gặp nhiều khó khăn, chưa triển khai được nhiều. Thiếu máy móc thiết bị phục vụ công tác quan trắc môi trường nên một số chỉ tiêu môi trường phải thuê các đơn vị ngoài tỉnh phân tích. Công tác quan trắc môi trường thực hiện theo mạng lưới điểm quan trắc môi trường với tần suất 1- 2 lần/năm mà theo quy định hiện nay tần suất quan trắc ít nhất phải đạt 4 lần/năm, một số điểm nóng về môi trường cần phải tiến hành phân tích thường xuyên thì không có kinh phí thực hiện. Nguồn kinh phí dành cho sự nghiệp môi trường hàng năm quá thấp, đạt khoảng 0,3% chi ngân sách địa phương, với nguồn kinh phí trên mới chỉ thực hiện được 1/3 các hạng mục công việc, một số nhiệm vụ khác không có kinh phí để thực hiện. Các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chỉ chú trọng đến lợi ích kinh tế mà chưa quan tâm nhiều đến công tác bảo vệ môi trường, chưa đầu tư thích đáng cho các công trình xử lý môi trường dẫn đến một số chỉ tiêu môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép.

Sang năm 2011, công tác bảo vệ môi trường dự kiến tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm: Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; dự án cải tạo phục hồi môi trường; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; Công tác quan trắc, giám sát môi trường; Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, hội tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức; Đôn đốc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Kiểm tra việc thực hiện nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Tiếp tục triển khai thực hiện dự án DBRP Cao Bằng và dự án BCI.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien