Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ năm - 05/09/2019 14:46
Thực hiện Công văn số 2701/VPQH-GS ngày 18/10/2018 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018, ngày 20/02/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có Báo cáo số 464/BC-UBND báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.
Địa chỉ đất sạch tại Thành phố Cao Bằng.

Địa chỉ đất sạch tại Thành phố Cao Bằng.

Theo đó, việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản của địa phương theo thẩm quyền để thực hiện những nội dung nêu trên, UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể hóa Luật Đất đai và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương. Các văn bản sau khi được ban hành đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và được nhân dân đồng tình, quá trình thực hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo đảm hài hòa được lợi ích giữa Nhà nước và người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cụ thể các kết quả đạt được như: Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cao Bằng đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 17/5/2018; Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện của 13 huyện, Thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt; Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt cho 13/13 huyện, Thành phố theo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua đúng quy định; các danh mục dự án không đăng ký nhu cầu, không đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì bắt buộc phải đăng ký trình bổ sung và được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận mới được triển khai thực hiện;Quy hoạch đô thị: Quy hoạch chung và điều chỉnh quy hoạch chung của 15 đô thị trên địa bàn tỉnh, bao gồm: đồ án quy hoạch chung thành phố Cao Bằng (hiện nay đang thực hiện điều chỉnh); Quy hoạch chung và điều chỉnh quy hoạch chung 14 đô thị loại V của 12 huyện trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500, gồm các đồ án quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) các phường thuộc thành phố Cao Bằng, quy hoạch phân khu và chi tiết một số khu chức năng của thành phố Cao Bằng như: Khu trung tâm hành chính, Khu công viên, Khu lâm viên… và một số khu tái định cư...
Trong quá trình triển khai thực hiện giữa Luật Đất đai năm 2013 với Luật Quy hoạch đô thị có những vướng mắc như sau: Khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định”; Khoản 4 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị”.
Nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân khách quan: Công tác lập quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng lại có những điểm khác biệt gây khó khăn cho cả người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể: Về thời kỳ (thời hạn) quy hoạch; Về không gian và các loại hình, các cấp quy hoạch; Về công tác thẩm định; Về cách phân loại đất; Về quản lý, thực hiện quy hoạch … nguyên nhân chủ quan: Do nguồn kinh phí đầu tư cho quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị còn hạn chế; công tác lập quy hoạch đất đai và quy hoạch đô thị chưa được UBND cấp huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát;Chủ đầu tư dự án tự khảo sát, lựa chọn vị trí địa điểm, quy mô đầu tư sau đó nhà đầu tư đề xuất với tỉnh. Vì vậy, nhiều dự án không phù hợp với các quy hoạch dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch; Do các dự án đầu tư đưa ra điều chỉnh quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị) chỉ để làm cơ sở kêu gọi đầu tư, còn quy mô đầu tư và địa điểm đầu tư do nhà đầu tư lựa chọn, nên có sự khác biệt giữa định hướng và thực tế.
Để khắc phục những vướng mắc đó, tỉnh Cao Bằng đề xuất, kiến nghị như sau:
Đối với Quốc hội: Đề xuất sửa đổi một số nội dung Luật Đất đai và Luật Quy hoạch đô thị theo hướng thống nhất về thời kỳ (thời hạn) quy hoạch; Về không gian và các loại hình, các cấp quy hoạch; Về công tác thẩm định; Về cách phân loại đất; Về quản lý, thực hiện quy hoạch giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị; Đề nghị sửa đổi Khoản 3, Điều 114 Luật Đất đai như sau: “Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trường hợp dự án có sử dụng đất mà phải thu hồi đất trên địa bàn 2 huyện trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện UBND cấp huyện được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể để tư vấn xác định giá đất cụ thể.”
Đối với Chính phủ và các bộ, ngành: Đề nghị sửa đổi Điểm c Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ) như sau: “Trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì UBND cấp tỉnh xin ý kiến của thường trực của hội đồng nhân dân và tổng hợp trình HĐND tỉnh thông qua cùng với các công trình khác của năm sau”; Nhà nước sẽ không đứng ra thu hồi đất mà các Doanh nghiệp muốn sử dụng đất phải tự thỏa thuận với chủ sử dụng đất nhưng cơ chế tự thỏa thuận cũng chưa có quy định hướng dẫn, do vậy Bộ, ngành Trung ương cần ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất để thuận lợi trong công tác này; Trình tự thẩm định giá đất cụ thể qua nhiều công đoạn, mất nhiều thời gian, cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp huyện gửi Sở Tài chính để họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp tỉnh, sau khi Hội đồng có thông báo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Quyết định giá đất cụ thể. Do đó làm ảnh hưởng thời gian và hạn chế phần nào của công tác bồi thường; Sẽ không phù hợp khi địa phương triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia có sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ như: Dự án xây dựng hồ chứa khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu cũng phải lập các thủ tục để xin Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, làm chậm và gây khó khăn trong việc thực hiện dự án phải sử dụng vốn đối ứng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai.

Tác giả bài viết: Kim Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien