Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Luật đất đai 2013

Những nội dung đổi mới quan trọng của Luật đất đai năm 2013

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật đất đai năm 2013. Luật đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 07 chương và 66 điều so với Luật đất đai năm 2003, đã thể chế hóa đúng và đầy đủ những quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003.

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã thực hiện một số giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác Cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của Luật Đất đai, Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao diện phần mềm TK05

Triển khai thực hiện Thống kê đất đai năm 2013

Thực hiện điều 53 của Luật Đất đai năm 2003; điều 58 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Để thực hiện hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh vào năm 2013 theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2013, Sở Tài nguyên Môi trường đã xây dựng kế hoạch số 198/KH-STNMT ngày 21/2/2013 về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với mục tiêu:

Nghị quyết của Chính phủ về “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Cao Bằng”

Ngày 09 tháng 01 năm 2013 Chính phủ đã có Nghị quyết số 13/NQ - CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Cao Bằng.

Hình ảnh phần mềm landata

Sử dụng phần mềm Landata cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013

Thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch năm 2012 được UBND tỉnh giao (Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 12/12/2011), trong năm 2012 với sự nỗ lực, cố gắng của toàn nghành với nhiều biện pháp chỉ đạo theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân.

Việt Nam – Lào: Chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất đai

Sáng 7/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển có buổi tiếp xã giao, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do bà Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào dẫn đầu.

Phần mềm Vilis 2.0

Hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ Cho tổ chức và xây dựng CSDL đất đai theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

Thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch năm 2012 được UBND tỉnh giao (Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 12/12/2011), trong năm 2012 với sự nỗ lực, cố gắng của toàn nghành với nhiều biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, của các đơn vị thi công, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trong đó có công tác cấp GCNQSDĐ cho tổ chức và xây dựng CSDL đất đai.

Triển khai thực hiện Thống kê đất đai năm 2012

Thực hiện điều 53 của Luật Đất đai năm 2003; điều 58 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Rà soát, tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất, quỹ đất công, đất lấn chiếm, dôi dư và chuyển mục đích sử dụng đất

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tiếp tục thực hiện Đề án thu ngân sách từ đất đai trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 28/12/2011); Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/2/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và thực hiện các giải pháp tăng thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1912/UBND- NĐ ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Thị xã và toàn tỉnh.

Đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII

Hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với đất nông nghiệp, đất ở khu dân cư nông thôn đã cơ bản hoàn thành trên địa bàn tỉnh, kết quả từ năm 1993 đến nay đã cấp được 373.286 Giấy chứng nhận với tổng diện tích 495.204,16 ha. Trong đó: Hộ gia đình, cá nhân cấp được 372.356 Giấy chứng nhận, với diện tích 469.791,52 ha (đất ở 108.897 giấy, diện tích 3.769,13 ha) tỷ lệ hộ được cấp đạt 90% trong tổng số hộ sử dụng đất; đất chuyên dùng cấp được cho 642 tổ chức với diện tích 920,02 ha tỷ lệ đạt 35,75%. Theo kế hoạch, hàng năm tỉnh đang tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận đối với những nơi được đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy theo hệ toạ độ VN-2000.

Ông Trần Viết Khiêm - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục QLĐĐ khai giảng khóa học

Đào tạo quản lý, vận hành hệ thống địa chính đa mục tiêu và các kinh nghiệm quốc tế

Trong 03 ngày, từ ngày 02 – 04/10/2012, Tại hội trường Nhà khách Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai phối hợp với Cơ quan Lập bản đồ, Địa chính và Đăng ký đất đai Thụy Điển tổ chức khóa đào tạo quản lý, vận hành hệ thống địa chính đa mục tiêu và các kinh nghiệm quốc tế cho các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai của một số Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, cán bộ của Tổng cục và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo triển khai xây dựng Bảng giá đất năm 2013

Ngày 08/6/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2013 của các địa phương.

Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Cao Bằng

Ngày 22/5/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Cao Bằng. Tham dự Hội nghị có các đại diện các Bộ, ngành ở Trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các chuyên gia, các nhà khoa học và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien