Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Rà soát, tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất, quỹ đất công, đất lấn chiếm, dôi dư và chuyển mục đích sử dụng đất

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tiếp tục thực hiện Đề án thu ngân sách từ đất đai trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 28/12/2011); Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/2/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và thực hiện các giải pháp tăng thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1912/UBND- NĐ ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Thị xã và toàn tỉnh.

Đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII

Hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với đất nông nghiệp, đất ở khu dân cư nông thôn đã cơ bản hoàn thành trên địa bàn tỉnh, kết quả từ năm 1993 đến nay đã cấp được 373.286 Giấy chứng nhận với tổng diện tích 495.204,16 ha. Trong đó: Hộ gia đình, cá nhân cấp được 372.356 Giấy chứng nhận, với diện tích 469.791,52 ha (đất ở 108.897 giấy, diện tích 3.769,13 ha) tỷ lệ hộ được cấp đạt 90% trong tổng số hộ sử dụng đất; đất chuyên dùng cấp được cho 642 tổ chức với diện tích 920,02 ha tỷ lệ đạt 35,75%. Theo kế hoạch, hàng năm tỉnh đang tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận đối với những nơi được đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy theo hệ toạ độ VN-2000.

Ông Trần Viết Khiêm - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục QLĐĐ khai giảng khóa học

Đào tạo quản lý, vận hành hệ thống địa chính đa mục tiêu và các kinh nghiệm quốc tế

Trong 03 ngày, từ ngày 02 – 04/10/2012, Tại hội trường Nhà khách Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai phối hợp với Cơ quan Lập bản đồ, Địa chính và Đăng ký đất đai Thụy Điển tổ chức khóa đào tạo quản lý, vận hành hệ thống địa chính đa mục tiêu và các kinh nghiệm quốc tế cho các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai của một số Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, cán bộ của Tổng cục và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo triển khai xây dựng Bảng giá đất năm 2013

Ngày 08/6/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2013 của các địa phương.

Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Cao Bằng

Ngày 22/5/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Cao Bằng. Tham dự Hội nghị có các đại diện các Bộ, ngành ở Trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các chuyên gia, các nhà khoa học và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“Kế hoạch đấu giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”

Để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách từ đất đai theo Đề án thu ngân sách từ đất đai năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ngày 14 tháng 5 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 610/QĐ – UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2012 (đợt 1) trên địa bản tỉnh Cao Bằng gồm 06 huyện, cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 của Đảng uỷ về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 của Đảng uỷ Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 607/KH-STNMT ngày 05/6/2012 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng. Theo đó, nội dung kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:

Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp; khuyến khích việc khai hoang mở rộng diện tích đất trồng lúa, hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định được nêu tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Một số sửa đổi, bổ sung Quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 09/3/2012, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 278/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 737/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thống kê đất đai năm 2011

Điều 53 Luật Đất đai năm 2003 quy định về công tác thống kê, kiểm kê đất đai như sau: Đơn vị thống kê, kiểm kê đất đai là xã, phường, thị trấn; Việc thống kê đất đai được tiến hành một năm một lần; Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai của địa phương; Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của địa phương lên Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai lên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quán lý hồ sơ địa chính, Hồ sơ địa chính gồm Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai và bản lưu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai có nội dung được lập và quản lý trên máy tính dưới dạng số (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu địa chính) để phục vụ cho quản lý đất đai ở cấp tỉnh, cấp huyện và được in trên giấy để phục vụ cho quản lý đất đai ở cấp xã.

Các giải pháp tăng thu ngân sách từ đất đai

Trong những năm qua, thực hiện Luật đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, công tác quản lý Nhà nước về đất đai tỉnh Cao Bằng cơ bản đi vào nề nếp, đáp ứng và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đất đai trên địa bàn được quản lý chặt chẽ, cơ bản đã được giao đến các thành phần để sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, việc khai thác các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện và tăng thu thêm hàng năm, góp phần vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu đủ và thu vượt ngân sách trên địa bàn năm 2011, trong đó thu từ đất 30.000 triệu đồng. Ngày 10/5/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 816/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đối với 07 huyện, thị:

Tình hình giao đất, cho thuê đất cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã có báo cáo số 818/BC – STNMT ngày 6/9/2010 về tình hình quản lý, sử dụng, giao đất, cho thuê đất của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien