Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên nước - Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ ba - 15/08/2017 14:10
Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/Tu ngày 26/8/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng và Kế hoạch số 3403/KH-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành quan tâm, có bước chuyển biến và đạt được một số kết quả rõ rệt. Nhận thức và chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về tài nguyên và môi trường được nâng lên.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế tại Nhà máy luyện Feromangan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Nikko Việt Nam, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế tại Nhà máy luyện Feromangan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Nikko Việt Nam, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường luôn được ngành tài nguyên và môi trường quan tâm và thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn, hội thảo, hội thi, xây dựng chuyên đề, phóng sự, gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ năm 2014 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì và phối hợp tổ chức thực hiện được: 102 cuộc hội nghị, tập huấn, hội thi, hội thảo...; 08 cuộc mít tinh cấp tỉnh; đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lên trang thông tin điện tử của Sở.

Trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển, khai thực hiện dự án: “Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. Nhằm chủ động trong dự trữ, điều tiết nguồn nước, ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân, năm 2015 UBND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (thời gian thực hiện dự án từ 2015 - 2019), bằng nguồn vốn của Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) và vốn đối ứng của địa phương, cụ thể: Tổng mức vốn đầu tư: 374.755,39 triệu đồng.Trong đó: Vốn chương trình SP-RCC: 253.234,27 triệu đồng; Vốn địa phương:121.521,12 triệu đồng). Phối hợp với Trung tâm bảo tồn và phát triển tài nguyên nước triển khai 03 dự án về thích ứng với biến đổi khí hậu tại các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc và Bảo Lâm.

Về công tác quản lý tài nguyên đất, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 và 1/1000 trên địa bàn 199/199 xã, phường, thị trấn với tổng diện tích đo đạc là: 137.143,06 ha, 2.429.437 thửa. Từ năm 2013 đến nay: Cấp được 1.112 GCN cho các tổ chức. Đối với hộ gia đình, cá nhân cấp được 116.512 GCN cho 45.610 hộ; lũy kế đến nay cấp được 453.406 GCN với 1.847.160 thửa, tổng diện tích 512.428,87 ha  đạt 90,22% diện tích cần cấp. Trong đó: Đất lâm nghiệp 425.613,69 ha đạt tỷ lệ 90,66 % diện tích cần cấp; đất sản xuất nông nghiệp 81.054,16 ha đạt tỷ lệ 88,12% diện tích cần cấp; đất ở tại nông thôn 3.606,47 ha đạt tỷ lệ 98,32% diện tích cần cấp; đất ở tại đô thị 712,05 ha đạt tỷ lệ 94,29 % diện tích cần cấp; đất chuyên dùng 1.442,5 ha đạt tỷ lệ 80,83 % diện tích cần cấp. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, đến nay đã hoàn thành 89/199 xã, phường, thị trấn.

Trong giai đoạn từ 2014 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận thụ lý, tham mưu giải quyết các loại hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản hoặc đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản, qua đó trình UBND tỉnh Cao Bằng giải quyết được như sau: Cấp 18 giấy phép thăm dò khoáng sản; Cấp 23 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 26 hồ sơ (mỏ); Phê duyệt 04 đề án đóng cửa mỏ và ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 02 mỏ. Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được UBND tỉnh Cao Bằng đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Đã thành lập các tổ công tác liên ngành nhằm thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực sông Bằng, sông Hiến; Đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép và thành lập các Tổ công tác nhắm cắm chốt tại chỗ để bảo vệ các khu vực có khoáng sản mà tình hình khai thác trái phép diễn biến phức tạp.

Từ năm 2014 đến năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp và thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, gia hạn được 56 giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Đối với công tác bảo vệ môi trường, giai đoạn 2014 – 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt được 41 báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp được 23 giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã quy hoạch được  13 bãi chôn lấp rác thải để xử lý nguồn rác thải từ các trung tâm huyện, thành phố và các xã lân cận, thực hiện đóng cửa 01 bãi rác. Tuy nhiên, việc đầu tư bãi chôn lấp và biện pháp xử lý tại các bãi rác chưa đúng theo tiêu chuẩn bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Năm 2014, có 02 Bãi rác thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An; Bãi rác thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh được đầu tư cải tạo, nâng cấp để đạt tiêu chuẩn bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Năm 2015, thực hiện cải tạo, nâng cấp 02 bãi rác trên. Năm 2016, UBND tỉnh đã có văn bản 1816/UBND-TH ngày 08/07/2016 về việc đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường lập dự án: xử lý, nâng cấp, cải tạo bãi rác khu vực Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và đã gửi dự án về Bộ Tài nguyên và môi trường để đưa vào danh mục đầu tư công năm 2017. Thực hiện đóng cửa 01 bãi rác đã hết khả năng chứa thải bằng phương án vận chuyển khối lượng rác thải về bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh tại Khuổi Kép – Nà Lần, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, kết quả đạt 80%. Về thoát nước, xử lý nước thải đô thị: Giai đoạn 2014 - 2016, tỉnh Cao Bằng được đầu tư hoàn thành 02 Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang và thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An.

Tuy nhiên, các nguồn lực, kinh phí dành cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường còn rất hạn chế, do đó một số nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước chưa được triển khai thực hiện. Việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn bị động, lúng túng; thiên tai ngày càng thất thường, gây thiệt hai về người và tài sản. Tài nguyên chưa được quản lý, khai thác, sử dụng thật sự có hiệu quả và bền vững. Ô nhiễm môi trường vẫn có xu hướng gia tăng; đa dạng sinh học suy giảm, nguy cơ mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe và đời sống người dân. Địa bàn rộng, quản lý nhiều lĩnh vực, nhân lực hạn chế do đó gây khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và chỉ đạo Thanh tra Sở, các phòng, đơn vị chuyên môn có liên quan triển khai, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch được phê duyệt. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật đất đai, khoáng sản, môi trường theo chỉ đạo của cấp trên, khi có đơn thư, các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thực hiện nhiều cuộc kiểm tra đột xuất, giải tỏa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014 – 2016, cụ thể như sau: thanh tra 36 đơn vị; kiểm tra 150 đơn vị; kiểm tra, giải tỏa khai thác khoáng sản trái phép được 51 cuộc; xử lý vi phạm 92 tổ chức, cá nhân với số tiền 1.342.250.000 đồng.
 
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hành thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tác giả bài viết: Đ.L

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien