Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2020

Thứ tư - 26/02/2020 09:06
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 08: Từ ngày 03/02/2019 đến ngày 07/02/2020
Trong tuần thứ 08 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
                                 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
     - Số hồ sơ tồn: 02
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Giao đất để xây dựng công trình: Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Lý Vạn, tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 18/02/2019 17/3/2020   Chưa đến ngày hẹn trả
02 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình: Trụ sở Ban quản lý Cửa khẩu Tà Lùng, tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 18/02/2019 17/3/2020 Chưa đến ngày hẹn trả


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
            - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:08
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                     - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 08
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD đá vôi tại mỏ Km-10 Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 10/10/2019 10/01/2020  
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
 
Đang giải quyết hồ sơ
(Đã trình mở rộng kv 0 đấu giá, UBND tỉnh đã có qđ phê duyệt, đang tiếp tục thụ lý)
02 Công ty CPKS Luyện Kim Việt Nam Hồ sơ đề nghị cấp GP KTKS mỏ sắt Bản Luộc – Bản Nùng, thị trấn Nguyên Bình và xã Thể Dục huyện Nguyên Bình 05/12/2019 04/02/2020 Đang giải quyết hồ sơ
03 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại Ken Bàn, xóm Lũng Nặm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh 20/12/2019 02/03/2020 Đã có văn bản yêu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ ngày 04/02/2020
04 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại Lũng Đa Trên, xã Minh Long, huyện Hạ Lang 27/12/2019 09/03/2020 Đang giải quyết hồ sơ
05 Công ty TNHH Thọ Hoàng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại mỏ Khưa Vặn, xã Chu Trinh, tp CB (nâng cấp trữ lượng) 27/12/2019 01/4/2020 Đã có văn bản yêu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ ngày 06/02/2020
06 Công ty CP KTKS Ân Phú Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá vôi làm VLXD mỏ đá Bản Ngần, xã Vĩnh Quang, tp Cao Bằng 07/01/2020 01/04/2020 Đang giải quyết hồ sơ
07 Công ty CP tập đoàn xây dựng Thăng Long Hồ sơ đăng ký khu vực khai thác ks làm VLXDTT trong diện tích dự án công trình thủy điện Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 08/01/2020 18/02/2020 Đang giải quyết hồ sơ
08 Công ty TNHH thương mại Thái Trường Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền KTKS làm VLXDTT tại mỏ đá vôi Đẩu Ruộc _ Roạc Mạ, xã Trưng Vương, huyện Hòa An 09/1/2020 19/02/2020 Đang giải quyết hồ sơ
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 09: Từ ngày 10/02/2019 đến ngày 14/02/2020
Trong tuần thứ 09 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
                 - Số hồ sơ đã giải quyết: 02
 - Số hồ sơ tồn: 01
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty CP Gốm xây dựng Nam phong Chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng công trình: Kho thành phẩm nhà máy tuynel Nam Phong, tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 27/02/2019 19/3/2020  
 
 
 
 
QLĐĐ
Chưa đến ngày hẹn trả
02 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Giao đất để xây dựng công trình: Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Lý Vạn, tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 18/02/2019 17/3/2020 Chưa đến ngày hẹn trả
03 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình: Trụ sở Ban quản lý Cửa khẩu Tà Lùng, tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng   18/02/2019 Chưa đến ngày hẹn trả


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:08
- Số hồ sơ đã giải quyết: 03
                      - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 06
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD đá vôi tại mỏ Km-10 Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 10/10/2019 10/01/2020
Phòng Khoáng sản
 
Đang giải quyết hồ sơ
(Đã trình mở rộng kv 0 đấu giá, UBND tỉnh đã có qđ phê duyệt, đang tiếp tục thụ lý)
02 Công ty CPKS Luyện Kim Việt Nam Hồ sơ đề nghị cấp GP KTKS mỏ sắt Bản Luộc – Bản Nùng, thị trấn Nguyên Bình và xã Thể Dục huyện Nguyên Bình 05/12/2019 04/02/2020 Đã giải quyết.
Đã trình cấp phép khai thác ngày 12/02/2020
03 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại Ken Bàn, xóm Lũng Nặm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh 20/12/2019 02/03/2020 Đã có văn bản yêu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ ngày 04/02/2020
04 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại Lũng Đa Trên, xã Minh Long, huyện Hạ Lang 27/12/2019 09/03/2020 Đang giải quyết hồ sơ
05 Công ty TNHH Thọ Hoàng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại mỏ Khưa Vặn, xã Chu Trinh, tp CB (nâng cấp trữ lượng) 27/12/2019 01/4/2020 Đã có văn bản yêu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ ngày 06/02/2020
06 Công ty CP KTKS Ân Phú Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá vôi làm VLXD mỏ đá Bản Ngần, xã Vĩnh Quang, tp Cao Bằng 07/01/2020 01/04/2020 Đang giải quyết hồ sơ
07 Công ty CP tập đoàn xây dựng Thăng Long Hồ sơ đăng ký khu vực khai thác ks làm VLXDTT trong diện tích dự án công trình thủy điện Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 08/01/2020 18/02/2020 Đã giải quyết.
 Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền KTKS và xác nhận khu vực đăng ký khai thác (11/02/2020)
08 Công ty TNHH thương mại Thái Trường Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền KTKS làm VLXDTT tại mỏ đá vôi Đẩu Ruộc _ Roạc Mạ, xã Trưng Vương, huyện Hòa An 09/1/2020 19/02/2020 Đã giải quyết.
 Đã trình chuyển nhượng Giấy phép khai thác khoáng sản (ngày 14/02/2020)
09 Hợp tác xã Thủy Sơn Hồ sơ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXD tại mỏ cát sỏi đoạn sông Khuổi Xám, xã Cách Linh và xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 06/02/2020 16/03/2020   Tiếp nhận trong tuần
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 20

  Máy chủ tìm kiếm : 3

  Khách viếng thăm : 17


  váy đẹp công sở Hôm nay : 1832

  2 Tháng hiện tại : 202315

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14074752

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien