Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 03 năm 2019

Thứ sáu - 22/03/2019 15:25
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 10: Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019
Trong tuần thứ 10 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Ban chỉ huy quân sự thành phố Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình:
Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố Cao Bằng tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
19/02/2019 14/3/2019 QLĐĐ Đã trả lại hồ so do không đủ điều kiện giao đất
 II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
             - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:05
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                          - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 05
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Khuổi Hân Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ đá vôi Khau Súng, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 28/9/2018 05/01/2019  
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
Đang giải quyết
Đã có báo cáo UBND tỉnh số 149/STNMT-KS ngày 24/01/2019
2 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép KTKS làm VLXD mỏ đá vôi Cốc Cáng, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 23/11/2018 03/01/2019 Đã có quyết định phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ của UBND tỉnh
(59/QĐ-UBND ngày 18/01/2019)
Thời gian đóng cửa mỏ ko tính vào thời gian giải quyết hồ sơ trả lại giấy phép
3 Hợp tác xã Thành Công Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD mỏ Phia Cáy – Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (phần mở rộng quy hoạch) 15/02/2019 05/5/2019 Đã  ban hành vb yêu cầu chỉnh sửa nội dung đề án thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại mỏ đá vôi Phia Cáy - Bản Cải
377/STNMT-KS ngày 08/3/2019)
  Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản (vàng) tại mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Tân Việt và Pác Ngàm, xã Nam Cao) huyện Bảo Lâm 22/02/2019 13/05/2019 Đang giải quyết hồ sơ
  Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh 01/03/2019 20/5/2019 Đang giải quyết hồ sơ
 
 
 
 
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 11: Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019
Trong tuần thứ 11 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Ban chỉ huy quân sự thành phố Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình:
Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố Cao Bằng tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
19/02/2019 14/3/2019 QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
 II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:05
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 04
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Khuổi Hân Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ đá vôi Khau Súng, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 28/9/2018 05/01/2019  
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
Đang giải quyết
Đã có báo cáo UBND tỉnh số 149/STNMT-KS ngày 24/01/2019
2 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép KTKS làm VLXD mỏ đá vôi Cốc Cáng, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 23/11/2018 03/01/2019 Đã có quyết định phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ của UBND tỉnh
(59/QĐ-UBND ngày 18/01/2019)
Thời gian đóng cửa mỏ ko tính vào thời gian giải quyết hồ sơ trả lại giấy phép
3 Hợp tác xã Thành Công Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD mỏ Phia Cáy – Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (phần mở rộng quy hoạch) 15/02/2019 05/5/2019 Đã  ban hành vb yêu cầu chỉnh sửa nội dung đề án thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại mỏ đá vôi Phia Cáy - Bản Cải
377/STNMT-KS ngày 08/3/2019)
4 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản (vàng) tại mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Tân Việt và Pác Ngàm, xã Nam Cao) huyện Bảo Lâm 22/02/2019 13/05/2019 Đã giải quyết.
Đã trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản
5 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh 01/03/2019 20/5/2019 Đang giải quyết
Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
 
 
 
 
 


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 12: Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019
Trong tuần thứ 12 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
- Số hồ sơ tồn: 01
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Ban chỉ huy quân sự thành phố Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình:
Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố Cao Bằng tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
19/02/2019 14/3/2019 QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
2 Trung tâm Y tế huyện Thông Nông Giao đất XDCT: Trung tâm Y tế huyện Thông Nông tại thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông 15/3/2019 09/4/2019   Chưa đến ngày hẹn trả
 II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:04
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 04
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Khuổi Hân Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ đá vôi Khau Súng, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 28/9/2018 05/01/2019  
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
Đang giải quyết
Đã có báo cáo UBND tỉnh số 149/STNMT-KS ngày 24/01/2019
2 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép KTKS làm VLXD mỏ đá vôi Cốc Cáng, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 23/11/2018 03/01/2019 Đã có quyết định phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ của UBND tỉnh
(59/QĐ-UBND ngày 18/01/2019)
Thời gian đóng cửa mỏ ko tính vào thời gian giải quyết hồ sơ trả lại giấy phép
3 Hợp tác xã Thành Công Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD mỏ Phia Cáy – Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (phần mở rộng quy hoạch) 15/02/2019 05/5/2019 Đã  ban hành vb yêu cầu chỉnh sửa nội dung đề án thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại mỏ đá vôi Phia Cáy - Bản Cải
377/STNMT-KS ngày 08/3/2019)
4 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản (vàng) tại mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Tân Việt và Pác Ngàm, xã Nam Cao) huyện Bảo Lâm 22/02/2019 13/05/2019 Đã giải quyết.
Đã trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản
5 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh 01/03/2019 20/5/2019 Đang giải quyết
Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
 
 
 
 
 THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 13: Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019
Trong tuần thứ 13 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
 - Số hồ sơ tồn: 02
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Ban chỉ huy quân sự thành phố Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình:
Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố Cao Bằng tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
19/02/2019 14/3/2019 QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
2 Trung tâm Y tế huyện Thông Nông Giao đất XDCT: Trung tâm Y tế huyện Thông Nông tại thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông 15/3/2019 09/4/2019   Chưa đến ngày hẹn trả
3 UBND thành phố Cao Bằng Thu hồi đất và giao đất xây dựng công trình:
Bảo tồn, tôn tạo di tích địa điểm nền nhà Tỉnh ủy Cao Bằng tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng
29/3/2019 23/4/2019    
 II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:04
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 05
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Khuổi Hân Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ đá vôi Khau Súng, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 28/9/2018 05/01/2019  
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
Đang giải quyết
Đã có báo cáo UBND tỉnh số 149/STNMT-KS ngày 24/01/2019
2 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép KTKS làm VLXD mỏ đá vôi Cốc Cáng, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 23/11/2018 03/01/2019 Đã có quyết định phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ của UBND tỉnh
(59/QĐ-UBND ngày 18/01/2019)
Thời gian đóng cửa mỏ ko tính vào thời gian giải quyết hồ sơ trả lại giấy phép
3 Hợp tác xã Thành Công Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD mỏ Phia Cáy – Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (phần mở rộng quy hoạch) 15/02/2019 05/5/2019 Đã  ban hành vb yêu cầu chỉnh sửa nội dung đề án thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại mỏ đá vôi Phia Cáy - Bản Cải
377/STNMT-KS ngày 08/3/2019)
4 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh 01/03/2019 20/5/2019 Đang giải quyết
Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
5 Công ty cổ phần xây lắp điện I Hồ sơ đề nghị đăng ký KVKT khoáng sản làm VLXDTT điểm đá xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 29/3/2019 06/5/2019 Tiếp nhận trong tuần
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7340

  2 Tháng hiện tại : 103904

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399347

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien