Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 06 năm 2020

Thứ năm - 16/07/2020 14:47
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 23: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020
Trong tuần thứ 23 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
                                                      I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI                             
                         - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
  
                            - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:03
- Số hồ sơ tồn: 03
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Giao lô đất số 01, một phần lô đất có chức năng cây xanh - cảnh quan, lô đất số 03, lô đất có chức năng dịch vụ - thương mại, một phần lô đất số 02, một phần lô đất số 06 và một phần lô đất số 08 (Bản vẽ QH-05, phê duyệt năm 2014), tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để quản lý, sử dụng. 25/5/2020 22/6/2020   Chưa đến ngày hẹn trả
02 Công ty CP giao thông T-N-T thuê đất để thực hiện dự án Xây dựng trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 80 tấn/h, tại phường Duyệt Trung, thành phố
Cao Bằng
21/5/2020 18/6/2020   Hủy hồ sơ, do chưa có trong kế hạch sử dụng đất cấp huyện
03 Sở Y tế tỉnh Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 04/6/2020 02/7/2020 QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 03
             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:04
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                     - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 07
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại Ken Bàn, xóm Lũng Nặm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh (Tiếp nhận lần 2 ngày 08/2/2020) (10/4/2020)  
 
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
 
Đang tạm dừng giải quyết hồ sơ theo công văn số 368/STNMT-DĐ&KS ngày 25/2/20220
02 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ Flourit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 17/02/2020 11/05/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiểm tra thực địa ngày 22/5/2020)
03 Công ty cổ phần đầu tư và xây dưng Việt Phát Hồ sơ đề nghị đề nghị phê duyệt đề án Đóng cửa mỏ Tàng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hòa an 28/2/2020 22/5/2020 (Đang triển khai theo văn bản chỉ đạo số 797/UBND-CN ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh)
 
04
Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, tp Cao Bằng 04/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
05 Doanh nghiệp Thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan Nà Num 19/5/2020 07/8/2020 Tiếp nhận trong tuần
06 HTX Toàn Phát Hồ sơ đề nghị gia hạngiấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Chẻ Rào 2, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/5/2020 17/7/2020 Tiếp nhận trong tuần
07 HTX Thành Công Hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép KTKS mỏ đá Phia Cáy – Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa) 21/5/2020 01/7/2020 Tiếp nhận trong tuần
 
 
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 24: Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020
Trong tuần thứ 24 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
 - Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng   Bổ sung giao đất và điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất  để xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng 11/6/2020 09/7/2020   Đã trình UBND tỉnh
02 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Giao lô đất số 01, một phần lô đất có chức năng cây xanh - cảnh quan, lô đất số 03, lô đất có chức năng dịch vụ - thương mại, một phần lô đất số 02, một phần lô đất số 06 và một phần lô đất số 08 (Bản vẽ QH-05, phê duyệt năm 2014), tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để quản lý, sử dụng. 25/5/2020 22/6/2020 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Đã trình UBND tỉnh
03 Sở Y tế tỉnh Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 04/6/2020 02/7/2020 Sở Y tế tỉnh Cao Bằng Đã trình UBND tỉnh
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
            - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:06
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                    - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 06
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại Ken Bàn, xóm Lũng Nặm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh (Tiếp nhận lần 2 ngày 08/2/2020) (10/4/2020)  
 
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
 
Đang tạm dừng giải quyết hồ sơ theo công văn số 368/STNMT-DĐ&KS ngày 25/2/20220
02 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ Flourit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 17/02/2020 11/05/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiểm tra thực địa ngày 22/5/2020)
03 Công ty cổ phần đầu tư và xây dưng Việt Phát Hồ sơ đề nghị đề nghị phê duyệt đề án Đóng cửa mỏ Tàng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hòa an 28/2/2020 22/5/2020 (Đang triển khai theo văn bản chỉ đạo số 797/UBND-CN ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh)
 
04
Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, tp Cao Bằng 04/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
05 Doanh nghiệp Thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh 19/5/2020 07/8/2020 Đã giải quyết
Đã trình cấp phép khai thác
06 HTX Toàn Phát Hồ sơ đề nghị gia hạngiấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Chẻ Rào 2, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/5/2020 17/7/2020 Tiếp nhận trong tuần
07 HTX Thành Công Hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép KTKS mỏ đá Phia Cáy – Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa) 21/5/2020 01/7/2020 Tiếp nhận trong tuần
 
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 25: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
Trong tuần thứ 25 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                      - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
                                                                        - Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
            - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:06
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                      - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 06
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại Ken Bàn, xóm Lũng Nặm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh (Tiếp nhận lần 2 ngày 08/2/2020) (10/4/2020)  
 
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
 
Đang tạm dừng giải quyết hồ sơ theo công văn số 368/STNMT-DĐ&KS ngày 25/2/20220
02 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ Flourit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 17/02/2020 11/05/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiểm tra thực địa ngày 22/5/2020)
03 Công ty cổ phần đầu tư và xây dưng Việt Phát Hồ sơ đề nghị đề nghị phê duyệt đề án Đóng cửa mỏ Tàng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hòa an 28/2/2020 22/5/2020 (Đang triển khai theo văn bản chỉ đạo số 797/UBND-CN ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh)
 
04
Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, tp Cao Bằng 04/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
05 HTX Toàn Phát Hồ sơ đề nghị gia hạngiấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Chẻ Rào 2, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/5/2020 17/7/2020 Đã giải quyết
Đã trình cấp phép khai thác
06 Công ty TNHH Toàn Trung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nà Lẹng, xã Lang Môn (nay là xã Minh Tâm)huyện Nguyên Bình và xã Hoàng Tung, huyện Hòa An 02/6/2020 14/9/2020 Tiếp nhận trong tuần
07 HTX Thành Công Hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép KTKS mỏ đá Phia Cáy – Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa) 21/5/2020 01/7/2020 Tiếp nhận trong tuần
 
 
 
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 26: Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020
Trong tuần thứ 26 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 06
                                  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
      - Số hồ sơ tồn: 04
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao đất để xây dựng công trình: Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc, tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh 23/6/2020 21/7/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QLĐĐ
 
Đang kiểm tra, rà soát hồ sơ, trên cơ sở đã ban hành Tờ trình đề nghị điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ
02 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long Thuê đất (đợt 2)  để thực hiện Dự án đầu tư Công trình: Thủy điện Bạch Đằng -  Hạng mục:  Lòng hồ thủy điện tại xã Bạch Đằng và xã Bình Dương, huyện Hòa An; xã Thịnh Vượng,
huyện Nguyên Bình
23/6/2020 21/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiểm tra thực địa ngày 22/5/2020)
03 Công an tỉnh Cao Bằng Giao đất (đợt 1) để xây dựng công trình:
Trại giam thuộc Công an tỉnh Cao Bằng, tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng
24/6/2020 22/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
04 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Thuê đất để để xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàn, xã Quang Trung, huyện Hòa An 24/6/2020 22/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
05 Công ty TNHH khai thác vật liệu xây dựng Quảng Uyên Thuê đất để khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa 24/6/2020 22/7/2020 Tiếp nhận trong tuần
06 Hợp tác xã Đức Huy Thuê đất (bổ sung) xây dựng công trình: Địa điểm kiểm tra, kho hàng hóa xuất nhập khẩu Đức Huy, tại xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh 26/6/2020 24/7/2020 Đã giải quyết.
Đã trình phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
            - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:06
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                     - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 05
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại Ken Bàn, xóm Lũng Nặm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh (Tiếp nhận lần 2 ngày 08/2/2020) (10/4/2020)
Phòng Khoáng sản
 
Đang tạm dừng giải quyết hồ sơ theo công văn số 368/STNMT-DĐ&KS ngày 25/2/20220
02 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ Flourit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 17/02/2020 11/05/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiểm tra thực địa ngày 22/5/2020)
03 Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, tp Cao Bằng 04/5/2020 17/7/2020 (Đang triển khai theo văn bản chỉ đạo số 797/UBND-CN ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh)
 
04
HTX Toàn Phát Hồ sơ đề nghị gia hạngiấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Chẻ Rào 2, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
05 Công ty TNHH Toàn Trung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nà Lẹng, xã Lang Môn (nay là xã Minh Tâm)huyện Nguyên Bình và xã Hoàng Tung, huyện Hòa An 02/6/2020 14/9/2020 Đã giải quyết
Đã trình cấp phép khai thác
06 HTX Thành Công Hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép KTKS mỏ đá Phia Cáy – Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa) 21/5/2020 01/7/2020 Tiếp nhận trong tuần
 
 
 


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 27: Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
Trong tuần thứ 27 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 06
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:06
   - Số hồ sơ tồn: 01
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long Thuê đất (đợt 2)  để thực hiện Dự án đầu tư Công trình: Thủy điện Bạch Đằng -  Hạng mục:  Lòng hồ thủy điện tại xã Bạch Đằng và xã Bình Dương, huyện Hòa An và xã Thịnh Vượng,
huyện Nguyên Bình
23/6/2020 21/7/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QLĐĐ
Trả lại hồ sơ, do không đủ điều kiện
02 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Thuê đất để để xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàn, xã Quang Trung, huyện Hòa An 24/6/2020 22/7/2020 Đã trình UBND tỉnh
03 Công ty TNHH khai thác vật liệu xây dựng Quảng Uyên Thuê đất để khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa 24/6/2020 22/7/2020 Chưa đến ngày hẹn trả
04 Hợp tác xã Đức Huy Thuê đất (bổ sung) xây dựng công trình: Địa điểm kiểm tra, kho hàng hóa xuất nhập khẩu Đức Huy, tại xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh 26/6/2020 24/7/2020 Trả lại hồ sơ, do không đủ điều kiện
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 03
            - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:05
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                     - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 08
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại Ken Bàn, xóm Lũng Nặm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh (Tiếp nhận lần 2 ngày 08/2/2020) (10/4/2020)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
 
Đang giải quyết hồ sơ
02 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ Flourit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 17/02/2020 11/05/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiểm tra thực địa ngày 22/5/2020)
03 Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, tp Cao Bằng 04/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
 
04
HTX Toàn Phát Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Chẻ Rào 2, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
05 Công ty TNHH Toàn Trung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nà Lẹng, xã Lang Môn (nay là xã Minh Tâm) huyện Nguyên Bình và xã Hoàng Tung, huyện Hòa An 02/6/2020 14/9/2020 Đang giải quyết hồ sơ
06 Công ty TNHH khai thác và chế biến KS Cao Bằng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ đá Lũng Đa Trên, xã Minh Long, huyện Hạ Lang 16/6/2020 24/10/2020 Tiếp nhận trong tuần
07 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị gia hạn GP KTKS mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 15/6/2020 07/8/2020 Tiếp nhận trong tuần
08 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 18/6/2020 30/10/2020 Tiếp nhận trong tuần
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7051

  2 Tháng hiện tại : 103615

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399058

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien