Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 11 năm 2019

Thứ sáu - 22/11/2019 09:46
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 45: Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019
Trong tuần thứ 45 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:05
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 06
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4 Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cả mỏ khoáng sản quặng sắt Cao Lù, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình 08/7/2019 18/10/2019 Phòng Khoáng sản Đang giải quyết hồ sơ
(Đã có văn bản trả trả lời số 1812/STNMT-ĐĐ-KS ngày 07/8/2019)
02 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4 Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng sắt Boong Quang, xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng 08/7/2019 18/10/2019 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã có văn bản trả trả lời số 1812/STNMT-ĐĐ-KS ngày 07/8/2019)
03 Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Cao Sơn Hà Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng sắt Khuổi Rào- Phiêng Lếc, xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc 08/7/2019 18/10/2019 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã có văn bản trả trả lời số 1812/STNMT-ĐĐ-KS ngày 07/8/2019)
04 Công ty cổ phần năng lượng Cao Bằng Hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng thủy điện Hồng Nam 04/10/2019 29/11/2019 Đang giải quyết hồ sơ
05 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD đá vôi tại mỏ Km-10 Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 10/10/2019 10/01/2020  
Đang giải quyết hồ sơ
06 Công ty Cổ phần Khoáng sản số 1 Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cb và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An 31/10/2019 11/02/2020 Tiếp nhận trong tuần
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 46: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019
Trong tuần thứ 46 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Thống kê huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tại  thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng 11/11/2019 09/12/2019 QLĐĐ Đã trình UBND tỉnhII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:06
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 06
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4 Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cả mỏ khoáng sản quặng sắt Cao Lù, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình 08/7/2019 18/10/2019 Phòng Khoáng sản Đang giải quyết hồ sơ
(Đã có văn bản trả trả lời số 1812/STNMT-ĐĐ-KS ngày 07/8/2019)
02 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4 Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng sắt Boong Quang, xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng 08/7/2019 18/10/2019 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã có văn bản trả trả lời số 1812/STNMT-ĐĐ-KS ngày 07/8/2019)
03 Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Cao Sơn Hà Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng sắt Khuổi Rào- Phiêng Lếc, xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc 08/7/2019 18/10/2019 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã có văn bản trả trả lời số 1812/STNMT-ĐĐ-KS ngày 07/8/2019)
04 Công ty cổ phần năng lượng Cao Bằng Hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng thủy điện Hồng Nam 04/10/2019 29/11/2019 Đang giải quyết hồ sơ
05 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD đá vôi tại mỏ Km-10 Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 10/10/2019 10/01/2020  
Đang giải quyết hồ sơ
06 Công ty Cổ phần Khoáng sản số 1 Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cb và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An 31/10/2019 11/02/2020 Tiếp nhận trong tuần
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 47: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019
Trong tuần thứ 47 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 04
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
   - Số hồ sơ tồn: 03
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng Giao đất xây dựng các công trình: Đồn Biên phòng Lũng Nặm, tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng. 14/11/2019 12/12/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QLĐĐ
Chưa đến ngày hẹn trả
02 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng Giao đất xây dựng các công trình: Trạm kiểm soát Biên phòng Pác Bó, tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. 14/11/2019 12/12/2019 Chưa đến ngày hẹn trả
03 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng Giao đất xây dựng các công trình: Trạm kiểm soát Biên phòng Nặm Rằng, tại xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng. 14/11/2019 12/12/2019 Chưa đến ngày hẹn trả
04 Công ty TNHH khai thác vật liệu xây dựng Quảng Uyên Thuê đất để khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên 15/11/2019 13/12/2019 Đã trình UBND tỉnhII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 03
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:06
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 09
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4 Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cả mỏ khoáng sản quặng sắt Cao Lù, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình 08/7/2019 18/10/2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4
02 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4 Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng sắt Boong Quang, xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng 08/7/2019 18/10/2019 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4
03 Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Cao Sơn Hà Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng sắt Khuổi Rào- Phiêng Lếc, xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc 08/7/2019 18/10/2019 Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Cao Sơn Hà
04 Công ty cổ phần năng lượng Cao Bằng Hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng thủy điện Hồng Nam 04/10/2019 29/11/2019 Công ty cổ phần năng lượng Cao Bằng
05 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD đá vôi tại mỏ Km-10 Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 10/10/2019 10/01/2020 Công ty TNHH Nam Hải
06 Công ty Cổ phần Khoáng sản số 1 Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cb và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An 31/10/2019 11/02/2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản số 1 Cao Bằng
07 Công ty TNHH MTV thương mại Du Trọng Đại Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD khu vực Ken Bàn, xóm Lũng Nặm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/11/2019 25/02/2020 Công ty TNHH MTV thương mại Du Trọng Đại
08 Công ty khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng 14/11/2019 04/03/2020 Công ty khoáng sản và thương mại Thành Phát
09 Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cả mỏ khoáng sản Flourit tại khu vực Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 15/11/2019 13/03/2020 Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu
 
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 48: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
Trong tuần thứ 48 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
                              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:03
- Số hồ sơ tồn: 02
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Miền Bắc Thuê đất thực hiện Dự án đầu tư: Thủy điện Mông Ân - Hạng mục: Lòng hồ thủy điện, tại xã Lý Bôn, xã Nam Quang và thị trấn Pác Miầu,  huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 28/11/2019 26/12/2019 QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
02 Chi nhánh Ngân hàng
chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng
Thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ chi nhánh Ngân hàngchính sách xã hội tỉnh Cao Bằng, tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 28/11/2019 26/12/2019 Chưa đến ngày hẹn trảII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:08
- Số hồ sơ đã giải quyết: 03
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 05
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4 Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cả mỏ khoáng sản quặng sắt Cao Lù, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình 08/7/2019
(29/10/2019)
18/10/2019  
 
 
 
 
 
Phòng Khoáng sản
Đang giải quyết hồ sơ
(Đã nộp lại hồ sơ chỉnh sửa ngày 29/10/2019)
02 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30/4 Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng sắt Boong Quang, xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng 08/7/2019
(15/11/2019)
18/10/2019 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã nộp lại hồ sơ chỉnh sửa ngày 15/11/2019)
03 Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Cao Sơn Hà Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng sắt Khuổi Rào- Phiêng Lếc, xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc 08/7/2019
(29/10/2019)
18/10/2019 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã nộp lại hồ sơ chỉnh sửa ngày 29/10/2019)
04 Công ty cổ phần năng lượng Cao Bằng Hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng thủy điện Hồng Nam 04/10/2019 29/11/2019 Đang giải quyết hồ sơ
05 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD đá vôi tại mỏ Km-10 Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 10/10/2019 10/01/2020  
Đang giải quyết hồ sơ
(Đã trình mở rộng kv 0 đấu giá, UBND tỉnh đã có qđ phê duyệt, đang tiếp tục thụ lý)
06 Công ty Cổ phần Khoáng sản số 1 Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cb và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An 31/10/2019 11/02/2020 Đã giải quyết.
Đã trình cấp phép thăm dò
(22/11/2019)
07 Công ty khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng 14/11/2019 04/03/2020 Đã giải quyết.
Đã có văn bản trả lại hồ sơ ngày 19/11/2019
08 Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cả mỏ khoáng sản Flourit tại khu vực Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 15/11/2019 13/03/2020 Đã giải quyết.
Đã có văn bản trả lại hồ sơ ngày 20/11/2019
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7134

  2 Tháng hiện tại : 103698

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399141

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien