Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Định hướng công tác tuyên truyền về ngành tài nguyên và môi trường năm 2017

Thứ hai - 03/04/2017 10:25
Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về định hướng công tác tuyên truyền TN&MT năm 2017.
Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của đất nước. Đây cũng là năm đánh dấu chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Bộ TN&MT (2002 - 2017). Toàn ngành đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, toàn diện công tác quản lý nhà nước về TN&MT, tạo sức bật cho các năm tiếp theo với trọng tâm là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra, Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền năm 2017.

Hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ TN&MT

Đây sẽ là một trong những trọng tâm trong công tác tuyên truyền của Ngành năm 2017 nhằm khẳng định vị trí, vai trò, thành tựu đóng góp của Bộ, của ngành TN&MT trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp tục đặt trọng tâm vào tuyên truyền các văn bản, chính sách, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Bộ đề nghị các đơn vị đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền tổ chức các sự kiện nổi bật về TN&MT năm 2017 như: Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6), Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện liên quan khác... nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội về TN&MT; tăng cường tuyên truyền, hưởng ứng tổ chức phong trào thi đua yêu nước của Ngành,…

Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành

Bộ đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Ngành đẩy mạnh tuyên truyền các thành tựu, sự kiện, hoạt động nổi bật; công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về TN&MT; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý TN&MT; kết quả công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại; kiểm tra, thanh tra; cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính…và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, lĩnh vực.

Để tổ chức thực hiện, Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị xây dựng Kế hoạch tuyên truyền năm 2017, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT; phối hợp và đa dạng hóa các phương thức thông tin, tuyên truyền.

 

Định hướng tuyên truyền các lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2017

Lĩnh vực đất đai: Tập trung tuyên truyền về những đổi mới trong chính sách pháp luật về đất đai; các quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tình hình thi hành Luật Đất đai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; điều chỉnh quy hoạch đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối các cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; công khai, minh bạch, dân chủ trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lĩnh vực tài nguyên nước: Tuyên truyền về các giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh nguồn nước, đặc biệt là những vùng khô hạn, thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở vùng miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long; về chính sách, pháp luật, nhất là chính sách mới như thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước; các quy định về vận hành liên hồ chứa; nâng cao vai trò của quy hoạch tài nguyên nước nhất là quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông; các giải pháp phát huy lợi thế từng vùng có những điều kiện nguồn nước khác nhau; điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, biên giới, hải đảo; hợp tác, đấu tranh bảo đảm quyền, lợi ích của Việt Nam đối với các nguồn nước liên quốc gia theo Công ước và thông lệ quốc tế.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong đó, tăng cường trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của UBND các cấp; trách nhiệm hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản thực tế; nội dung sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP; quản lý cát, sỏi lòng sông; kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Lĩnh vực môi trường: Tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bám sát thực tế và theo kịp tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế, diễn biến nhanh, phức tạp của vấn đề môi trường; ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; xây dựng bộ tiêu chí và thực hiện việc xếp hạng chất lượng bảo vệ môi trường; xây dựng quy hoạch môi trường, điều chỉnh các quy hoạch về chất thải rắn, chất thải nguy hại; việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải; thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các cơ sở, các khu vực có nguy cơ gây sự cố môi trường; xây dựng hệ thống quan trắc tự động khu vực ven biển miền Trung... Tăng cường phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; tăng cường thực hiện chức năng giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn: Tuyên truyền công tác nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, nhất là cảnh báo sớm; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều; đầu tư phát triển mạng lưới trạm theo hướng tự động hoá, đồng bộ lồng ghép với các lĩnh vực tài nguyên môi trường khác; tuyên truyền phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là đồng bào ở miền núi, ngư dân ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiếu số, vùng có điều kiện kinh té - xã hội đặc biệt khó khăn; có hình thức, phương tiện, tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí truyền thông, triển khai các biện pháp cần thiết để kịp thời đưa thông tin khí tượng thủy văn đến với các cấp chỉ huy, chỉ đạo và cộng đồng góp phần giảm thiếu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí của lĩnh vực khí tượng thủy văn trong sản xuất và đời sống, những nỗ lực trong quá trình tự động hoá, hiện đại hóa, xã hội hoá; những khó khăn, giới hạn, khó lường của từng loại thiên tai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu: Tuyên truyền việc huy động nguồn lực quốc tế, nguồn lực xã hội để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; chuẩn bị khuôn khổ pháp lý, nguồn nhân lực, tài chính, khoa học, công nghệ để đến năm 2020, Việt Nam sẵn sàng thực hiện các cam kết quy định tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; triển khai các kế hoạch, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên...; kết quả cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu; diễn biến tác động của biến đổi khí hậu đến các vùng biển ven bờ, vùng bờ biển...

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: Tuyên truyền triển khai xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ sau khi được ban hành; điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2030; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia phục vụ Chính phủ điện tử, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Hiện đại hóa mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia.

Lĩnh vực biển và hải đảo: Tuyên truyền việc thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ công tác quản lý nhà nước; thể chế hoá cơ chế quản lý tổng hợp vùng bờ; hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ khảo sát, điều tra cơ bản về biển; tăng cường hợp tác đa phương và song phương về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Lĩnh vực viễn thám: Tuyên truyền về công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quản lý, ứng dụng viễn thám; tổ chức giám sát thường xuyên diễn biến về TN&MT biển, đảo, biến đổi khí hậu, hoạt động khai thác tài nguyên nước ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám; trao đổi dữ liệu, chuyển giao công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và biến đổi khí hậu.

 

 

Nguồn tin: CTTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien