Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương của tỉnh mới ban hành

Thứ tư - 24/01/2018 14:52
Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt III/2017) đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.
Đồng chí Chu Đức Quang, B thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt các nội dung của Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Chu Đức Quang, B thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt các nội dung của Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Hội nghị đã quán triệt 05 chuyên đề Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII: Kết luận số 20-KL/TW, ngày 21/10/2017 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ 2018; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề vêf tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ. chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành gồm: Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư vèe tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với các mạng; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quôcs phòng, an ninh, đối ngoại; Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 – 2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 – 2021; Kết Luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị vèe luân chuyển cán bộ; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các câps ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiêps tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tưj diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Qua hội nghị, cấp ủy, các đảng viên và công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, quan điểm chủ trươn của Đảng và Nhà nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của chi, đảng bộ thiết thực, hiệu quả đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành.

Sau hội nghị, Bí thư đảng ủy, Bí thư các chi bộ, trưởng các đơn vị trực thuộc và người đứng đầu các đoàn thể bổ sung kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động viết bài thu hoạch cá nhân gửi về các chi bộ trước ngày 10/02/2018.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien