Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Hội nghị giao ban công tác tháng 3 ngành tài nguyên và môi trường

Thứ hai - 16/03/2020 08:00
Chiều 13/03/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2020. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Dự họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo nhanh cáo kết quả công tác tháng 02 và những kiến nghị đề xuất trong chương trình công tác tháng 03/2020. Theo đó, trong tháng 02, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác Quản lý đất đai: Ban hành 38 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; Xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá cho thuê đất năm 2020 trình UBND tỉnh; Xử lý Quyết định 804/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” có dấu hiệu trái pháp luật; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án phục vụ tổ chức lễ công bố lối mở biên giới Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).
Cấp GCNQSD đất cho tổ chức: Tiếp nhận 03 hồ sơ, 03 GCN; 03 tổ chức; ký 243 GCNQSD đất của 207 hộ gia đình, cá nhân; giải quyết 02 hồ sơ thuê đất, với diện tích 607.059,4 m2; Ban hành văn bản gửi các huyện, thành phố về xây dựng Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 1892/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra việc đổ thải đất đá trên địa bàn thành phố Cao Bằng, huyện Nguyên Bình, huyện Hòa An.  Ban hành văn bản đề nghị kiểm tra ngoại nghiệp kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng. Thực hiện dự án tăng cường QLĐĐ, CSDL đất đai tỉnh Cao Bằng: Theo dõi, tổng hợp kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.
Công tác Kế hoạch tài chính, quản lý Tài nguyên nước, KTTV:
Lĩnh vực Kế hoạch tài chính: Ban hành các báo cáo: Tình hình hoạt động đấu thầu năm 2019; Kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán về quản lý, sử dụng tiền sử dụng đất giai đoạn 2014-2018; báo cáo và công bố thông tin về nợ công theo Thông tư số 84/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ban hành văn bản về việc: Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của 03 huyện (Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Phục Hòa) thuộc dự án VILG tỉnh Cao Bằng và gửi cho các đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện theo quy định; Thực hiện việc thanh toán và chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện việc thanh toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ địa chính cho các đơn vị tư vấn theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Chỉ đạo các nội dung Dự án Tăng cường quản lý đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai vốn vay ngân hàng thế giới WB; Họp BQL dựa án, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên.
Lĩnh vực Tài nguyên nước: Ban hành báo cáo: Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Trạm bơm cấp nước của 02 thị trấn (Trùng Khánh, h. Trùng Khánh; Đông Khê, h. Thạch An); kết quả kiểm tra việc chấp hành dừng tích nước hồ chứa thủy điện Khuổi Luông (x. Cách Linh, h. Phục Hòa); Trình UBND tỉnh gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, phê duyệt Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Trạm bơm cấp nước của 02 thị trấn (Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh; Đông Khê, huyện Thạch An).
Công tác đo đạc, quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất:
Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ: Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám năm 2019 và tổng hợp nhu cầu thu nhận dữ liệu viễn thám quốc gia năm 2020; Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác trích đo địa chính; Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính cho các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Ban hành văn bản yêu cầu đơn vị Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Phục Hòa, huyện Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh và Phương án - dự toán (điều chỉnh) kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất sửa chữa hoàn thiện; Phối hợp làm việc với Công ty TNHH Sài Gòn - Bản Giốc về việc triển khai các dự án phục vụ tổ chức lễ công bố lối mở biên giới Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Thực hiện công tác kiểm tra bản đồ kế hoạch sử dụng đất 05 huyện (Bảo Lâm, Bảo Lạc, Phục Hòa, Trùng Khánh, Trà Lĩnh).
Lĩnh vực khoáng sản: Công tác giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”: Số hồ sơ tháng trước chuyển sang là 08 hồ sơ, trong tháng tiếp nhận 02 hồ sơ, đã giải quyết 03 hồ sơ, còn lại 07 hồ sơ đang còn hạn tiếp tục giải quyết. Tổng hợp kết quả báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản năm 2019, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp kết quả công tác cấp phép hoạt động khoáng sản, công tác thu hồi, đóng cửa mỏ; kết quả thực hiện thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2019. Xây dựng báo cáo quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2019.
Ban hành 14 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; Ban hành 06 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; Ban hành 09 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản; Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết công tác thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản năm 2020; Tham mưu cho Ban chống thất thu ngân sách tỉnh thu hồi nợ đọng ngân sánh năm 2020.
Công tác bảo vệ môi trường: Tổ chức họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 211 (Trà Lĩnh - Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng; Tổ chức kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm đối với hạng mục dây chuyền điện phân chì công suất là 2147 tấn/năm thuộc Nhà máy sản xuất và lắp rác ắc quy, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa; Tiếp nhận và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng; tổ chức kiểm tra công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của mỏ đá Kéo Háu, huyện Hạ Lang. Cấp 01 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Công ty cổ phần thủy điện Hòa Thuận.
Báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2019; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Báo cáo tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường; Báo cáo Kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy chế biến quặng chì - kẽm, xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng ; Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy chế biến tinh bột sắn, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng...
Theo dõi và vận hành 04 trạm quan trắc tự động gồm: 03 trạm quan trắc môi trường nước mặt, 01 trạm quan trắc môi trường không khí, 01 trạm quan trắc môi trường không khí.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 03 như: Chuẩn bị tốt nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các cuộc họp của tỉnh diễn ra trong tháng 3/2020; các nội dung chuẩn bị cho hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 2020; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với thanh tra kiểm toán Nhà nước; tổ chức hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực tài nguyên môi trường; tổng hợp, xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tiếp tục giải quyết thủ tục hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế “một cửa”; Ban hành, thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020; treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020...

Tác giả bài viết: Đ.L

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7638

  2 Tháng hiện tại : 104202

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399645

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien