Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Hướng tới nền nông nghiệp xanh

Thứ ba - 06/02/2018 08:48
Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng do Chính phủ Việt Nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2022 tại 35 xã thuộc 4 huyện: Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An. Sau một năm thực hiện tại Cao Bằng, bước đầu Dự án đạt được một số kết quả tích cực, góp phần cho ngành nông nghiệp của tỉnh hướng tới “xanh” hơn trong tương lai.
Sản phẩm gừng trâu của nông dân vùng Lục Khu (Hà Quảng) được Doanh nghiệp Đức Chung liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Sản phẩm gừng trâu của nông dân vùng Lục Khu (Hà Quảng) được Doanh nghiệp Đức Chung liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

“CÚ HÍCH” CHO CÁC XÃ NGHÈO
Các xã vùng Dự án CSSP đều thuộc địa bàn có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách theo Chương trình 135, trong đó có 2 huyện Hà Quảng, Thông Nông thuộc Chương trình 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; huyện Thạch An được hưởng theo Quyết định 293 của Chính phủ về hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách trung ương có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a của Chính phủ. Với mục tiêu nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu một cách bền vững cho các hộ nghèo và cận nghèo tại các xã dự án, Dự án tập trung vào quy trình lập kế hoạch có sự tham gia trên toàn tỉnh được thể chế hóa; một ngành nông nghiệp xanh hơn trong tương lai; các hoạt động nông nghiệp sinh lời và hộ nông thôn được kết nối đến nguồn vốn và thị trường; điều phối dự án. 
Trong năm 2017, Ban điều phối Dự án đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng bảng phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thực thi hoạt động Dự án phụ trách thực hiện các tiểu hợp phần theo Văn kiện của Dự án. Tổ chức ký kết bản ghi nhớ nội dung hợp tác và hợp đồng trách nhiệm giữa Ban điều phối với các sở, ngành. Tổng hợp các đề xuất sản phẩm cây trồng, vật nuôi, nghề dịch vụ liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có triển vọng tạo thu nhập cho người dân nông thôn để xem xét lựa chọn hỗ trợ nhân rộng. Lựa chọn và xin ý kiến các sở, ngành và UBND các huyện về việc xây dựng 2 kế hoạch đầu tư chiến lược cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2030: Chiến lược hỗ trợ phát triển một số sản phẩm đặc sản của tỉnh thành hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ và các hoạt động dịch vụ du lịch của tỉnh Cao Bằng; Chiến lược hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất, nghề truyền thống của một số cộng đồng bản, làng của tỉnh thành tài nguyên nhân văn phục vụ khách du lịch đến với tỉnh Cao Bằng. Hai kế hoạch chiến lược này sẽ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đánh giá, phân tích, xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong năm 2018. Các hoạt động kế hoạch chiến lược sẽ được lồng ghép, đưa vào kế hoạch phát triển KT - XH theo định hướng thị trường của các xã, huyện trong vùng dự án.
MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP “XANH” HƠN TRONG TƯƠNG LAI
Ban điều phối Dự án tỉnh đã tổng hợp cơ sở dữ liệu ban đầu về các chủ hộ gia đình, các xóm, xã Dự án, điều kiện tự nhiên, đường nông thôn, các tiềm năng về sản phẩm nông nghiệp... Lựa chọn các xóm điểm để thành lập mới các nhóm sở thích (CIG) và xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhóm CIG có nhiều kế hoạch sản xuất, kinh doanh khác nhau, phù hợp với mùa vụ và hoạt động quanh năm, thích ứng với nhu cầu thị trường. Ban điều phối Dự án đã ban hành Sổ tay hướng dẫn tạm thời công tác thành lập và vận hành nhóm CIG. Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban điều phối Dự án huyện, Ban quản lý Dự án các xã tuyên truyền cho người dân các xã Dự án nắm thông tin về Dự án CSSP, các lợi ích tham gia nhóm, phương pháp thành lập và vận hành nhóm. 
Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ được 1.380 kg gạo cho 138 hộ nghèo tại 19 xã Dự án; tặng chăn ấm, quần áo, đồ chơi trị giá 20 triệu đồng cho cụm trường nhà trẻ xã Đa Thông (Thông Nông). Trong năm 2017, Ban điều phối Dự án đã hỗ trợ thành lập được 117 nhóm CIG, với 1.814 thành viên tham gia, trong đó có 870 thành viên nữ, chiếm 48% và 1.124 thành viên là hộ nghèo, cận nghèo, chiếm 62%. 
Hiện nay các nhóm đã được hỗ trợ xây dựng quy chế và kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Một số nhóm đang thực hiện sản xuất, ký hợp đồng hợp tác với các công ty, hợp tác xã về việc bao tiêu sản phẩm rau an toàn, nghệ, gừng, lợn đen... Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 8 mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, với sự tham gia 103 hộ, trong đó có 74 hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, mô hình sản xuất rau an toàn đã được kết nối với Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thông qua cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Dự án do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng điều hành, quản lý, cũng là kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm cho các mô hình của Dự án đang được hỗ trợ thực hiện. 
KẾT NỐI ĐẾN NGUỒN VỐN VÀ THỊ TRƯỜNG
Để các hoạt động nông nghiệp sinh lợi và nông hộ được kết nối đến nguồn vốn và thị trường, Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện xây dựng kế hoạch chiến lược cho Quỹ “Chung sức giảm nghèo” Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 - 2019; xây dựng tài liệu về phương pháp thành lập và quản lý nhóm tài khoản tín dụng (TKTD); xây dựng quy định nội bộ của Quỹ. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 155 người về phương pháp thành lập và quản lý TKTD. Ban điều phối tổ chức các cuộc làm việc, gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã để tìm kiếm cơ hội hợp tác mở rộng quy mô đầu tư, thu mua và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các nông hộ tại tỉnh. 
Năm 2018, đã có 7 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký và có kế hoạch sản xuất, thu mua sản phẩm gừng, nghệ, rau an toàn, lợn đen... Các xã vùng Dự án của các huyện: Thạch An, Thông Nông, Nguyên Bình trồng 25 ha nghệ đã ký liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với 3 công ty trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, các hộ vùng dự án đang triển khai mở rộng quy mô sản xuất nghệ lên khoảng 100 ha để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020. Dự án CSSP tỉnh đã đề xuất cơ chế phối hợp giữa Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm thị trường tiêu thụ nội địa và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và Đề án phát triển sản xuất rau an toàn tập trung theo quy trình VietGap giai đoạn 2017 - 2020.
Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Dự án CSSP tỉnh tiếp tục xây dựng các sổ tay nghiệp vụ, duy trì hoạt động các nhóm CIG, thực hiện các mô hình và kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong đó, tập trung xây dựng 35 kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị tại các xã Dự án; đánh giá và cập nhật kế hoạch hành động biến đổi khí hậu; hỗ trợ xây dựng các mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn tại các xã trong vùng Dự án.
 Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng được triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2017 - 2022 với tổng nguồn vốn 36,27 triệu USD (tương đương 800 tỷ đồng), trong đó vốn ODA của IFAD 21,25 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 15,02 triệu USD. Dự án tập trung hỗ trợ thực hiện các mô hình nông nghiệp theo phương pháp an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; Cơ chế hỗ trợ nông dân thông qua quỹ đồng tài trợ; Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...

Tác giả bài viết: Lý Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 30


váy đẹp công sở Hôm nay : 2350

2 Tháng hiện tại : 180482

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 12205926

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien