Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Một số nội dung Nghị định 102/2008/NĐ - CP của Chính Phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường

Thứ ba - 30/09/2008 14:10

Ngày 15/9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2008/NĐ - CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường. Nghị định bao gồm 6 chương, 24 điều qui định chi tiết việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường bao gồm tài nguyên đất, nước, môi trường, khoáng sản, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, tài nguyên môi trường biển và đảo; Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Nội dung Nghị định qui định rõ việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải tuân thủ nguyên tắc: Phục vụ kịp thời công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, tính khoa học, thuận tiện cho khai thác và sử dụng; đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ và có hệ thống; sử dụng dữ liệu đúng mục đích; Khai thác và sử dụng dữ liệu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và tuân theo các qui định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải là các bản chính, bản gốc gồm tài liệu, mẫu vật, số liệu đã được xử lý và lưu trữ theo qui định. Bao gồm:

- Dữ liệu về đất đai: Số liệu phân hạng, đánh giá đất, thống kê, kiểm kê đất đai và bản đồ phân hạng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Bản đồ địa chính, kết quả giao đất, thuê đất, thu hồi đấ, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Dữ liệu về tài nguyên nước: Số lượng, chất lượng nước mặt, nước dưới đất; số liệu điều tra khảo sát địa chất thuỷ văn; Dữ liệu khai thác và sử dụng tài nguyên nước; Qui hoạch các lưu vực sông, quản lý, khai thác, bảo vệ các nguồn nước quốc tế; Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, trả lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; các dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước.

- Dữ liệu về địa chất khoáng sản: Thống kê trữ lượng, kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và các mẫu vật địa chất, khoáng sản; Qui hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất, qui hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản; Bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất khoáng sản, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình và các bản đồ chuyên đề về địa chất, khoáng sản; Khu vực đấu thầu hoạt động khoáng sản; Các báo cáo hàng năm về hoạt động khoáng sản; Kết  quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản.

- Dữ liệu về môi trường: Kết quả điều tra, khảo sát về môi trường; Dữ liệu, thông tin về đa dạng sinh học; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Kết quả về giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường đã được giải quyết; Danh sách, thông tin về các nguồn thải, chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Kết quả điều tra, khảo sát về hiện trạng môi trường, chất thải nguy hại, chất rắn thông thường; Dữ liệu quan trắc môi trường; Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép về môi trường.

- Dữ liệu về khí thượng thuỷ văn: Dữ liệu điều tra cơ bản về khí tượng thuỷ văn, môi trường không khí và nước, biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ô dôn; Biểu đồ, bản đồ các loại phim, ảnh về các đối tượng nghiên cứu khí tượng thuỷ văn;Hồ sơ kĩ thuật; Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép về hoạt động khí tượng thuỷ văn.

- Dữ liệu về đo đạc bản đồ: Hệ qui chiếu quốc gia; Hệ thống số liệugốc đo đạc quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở, điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng; Hệ thống ảnh máy bay, ảnh vệ tinh; Hệ thống bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ biên giới quốc gia, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ hành chính, bản đồ địa lý tổng hợp và các lại bản đồ chuyên đề; Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép về hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Dữ liệu tài nguyên môi truờng biển và đảo: Dữ liệu về đất có mặt nước biển; địa hình đáy biển; tính chất cơ lý của nước biển; địa chất biển, địa vật lý biển, khoáng sản biển; Dữ liệu về dầu, khí biển; sinh vật biển; chất lượng môi trường biển; khí tượng, thuỷ văn biển; Dữ liệu về đảo và các dữ liệu liên quan đến tài nguyên môi trường biển.

- Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường đã được giải quyết; kết quả các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường; dữ liệu khác liên quan đến các lĩnh vựcquản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định cũng qui định Bộ Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm trước Chính Phủ quản lý nhà nước về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý việc thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường ở địa phương và trực tiếp xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường của tỉnh.

Danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: Internet, trang điện tử của các cơ quan Trung ương và địa phương. Các hình thức khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường bao gồm: Khai thác dữ liệu trên mạng Internet, trang điện tử do cơ quan quản lý dữ liệu qui định; thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; khai thác và sử dụng dữ liệu bằng hình thức hợp đồng giữa cơ quan quản lý dữ liệu và bên khai thác, sử dụng dữ liệu theo qui định của pháp luật.

Công tác thu thập, quản lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải tuân thủ các qui chuẩn kĩ thuật, định mức kinh tế - kĩ thuật trong việc thu thập, lưu trữ và giao nộp dữ liệu. Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, thu thập, xử lý dữ liệu chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật khi cung cấp dữ liệu không chính xác, gây thiệt hại cho người khai thác, sử dụng tài liệu; Chịu trách nhiệm về dữ liệu mà mình công bố và phải tuân theo các qui định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; Không được lợi dụng việc cung cấp dữ liệu để sách nhiễu, trục lợi, phát tán các dữ liệu trái với các qui định của pháp luật; Được từ chối yêu cầu về cung cấp dữ liệu trái với qui định của Nghị định này và các qui định của pháp luật khác liên quan; Kinh phí thu thập, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn khác theo qui định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường không được cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để khai thác, sử dụng trừ trường hợp được thoả thuận trong hợp đồng.

Các tổ chức và cá nhân thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường có hành vi chiếm giữ, tiêu huỷ trái phép, làm hư hại dữ liệu, khai thác và sử dụng dữ liệu trái với qui định sẽ tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường theo qui định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Đàm Kiều Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien