Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng 15 năm xây dựng và phát triển

Thứ ba - 29/05/2018 14:47
Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo những dấu ấn lớn trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường" cho các cá nhân.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường" cho các cá nhân.

Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 1061/QĐ-TC-UB ngày 29/5/2003 UBND tỉnh trên cơ sở tổ chức bộ máy của Sở Địa chính tỉnh và tiếp nhận bàn giao các tổ chức thực hiện chức năng quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường; với chức năng là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên giai đoạn đầu trên 130 người.

Đến nay, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục được kiện toàn với 06 phòng chuyên môn: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Phòng khoáng sản, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn; 02 Chi cục: Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai và 04 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT, Trung tâm Kỹ thuật TNMT, Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, Trung tâm Quan trắc TN&MT. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hiện nay trên 180 người.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh trật tự của tỉnh. Những kết quả nổi bật như:

 Lĩnh vực đất đai: Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành trên 50 văn bản quy phạm pháp luật, ban hành trên 2.000 văn bản hướng dẫn chỉ đạo. Hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy theo hệ tọa độ VN-2000 cho các huyện, thành phố với sản phẩm đo đạc các loại có độ chính xác cao, bản đồ địa chính chính quy được lập bằng công nghệ hiện đại theo toạ độ VN-2000 sử dụng có hiệu quả trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và các nội dung quản lý đất đai khác. Bên cạnh đó đã hoàn thành việc xây dựng bản đồ hành chính cho toàn bộ các xã, phường, thị trấn, 13 huyện, thành phố và bản đồ hành chính cấp tỉnh, atlas kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng phục vụ nhu cầu quản lý kinh tế, xã hội của tỉnh và thu hút đầu tư.

Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: Công tác quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản được triển khai thực hiện đồng bộ ngay khi Luật Khoáng sản 1996, Luật sửa đổi bổ sung Luật Khoáng sản năm 2005 có hiệu lực với một số kết quả chính như đã đẩy mạnh từng bước đáp ứng được sự phát triển trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đã kịp thời ban hành các quy định quản lý hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền, phù hợp với đặc điểm của địa phương; Xây dựng được các quy hoạch khoáng sản của địa phương. Đã hình thành các cụm công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.

Thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 là một bước ngoặt trong quản lý nhà nước về khoáng sản, tạo ra những chính sách về khoáng sản theo hướng chặt chẽ, minh bạch. Luật khoáng sản 2010, không khuyến khích mọi thành phần khai thác khoáng sản. Chỉ khai thác khoáng sản khi đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp và người dân địa phương nơi có khoáng sản. Vì vậy, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản đòi hỏi có sự đổi mới, tập trung và quyết liệt hơn. Trước tình hình đó, Sở Tài nguyên và Môi trường với chức năng là cơ quan chủ trì đã luôn kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện đúng, đầy đủ và toàn diện các trách nhiệm, nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản theo thẩm quyền cấp tỉnh. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản được tăng cường, đa dạng hóa hình thức; đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng được nhu cầu quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn; hoàn thành việc lập quy hoạch khoáng sản theo thẩm quyền; hoàn thành việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; hoàn thành việc xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản trên địa bàn các địa phương; công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, từng bước được nâng cao về chất lượng thẩm định và tiến độ giải quyết; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và nghiêm túc xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản; Công tác trao đổi thông tin, báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản theo định kỳ hoặc đột xuất với các cơ quan Trung ương luôn được đảm bảo...
 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Hồng Thịnh phát biểu tại hội nghị tập huấn triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2016.
 
Đến nay, tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực như ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản từ các tổ chức, cá nhân được nâng cao, công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đã được chú trọng, số cơ sở và số vụ việc vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản từng bước giảm dần. Đã ngăn chặn, cơ bản chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản trái phép bằng các thiết bị cơ giới, trên diện rộng. Ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản của các cấp, các ngành đã từng bước được nâng cao.

Cùng với việc tham mưu quản lý Nhà nước về khoáng sản, từ năm 2016 đến nay, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu tỉnh Cao Bẳng, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chủ động, trách nhiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao (lập Đề án thành lập, xây dựng và phát triển CVĐC tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 -2020; hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO công nhận là CVĐC toàn cầu đối với CVĐC Non nước Cao Bằng; kiểm tra, đôn đốc các huyện xây dựng 03 tuyến du lịch; xây dựng kế hoạch đón tiếp đoàn chuyên gia thẩm định của UNESCO…). Kết quả, đến ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại kỳ họp lần thứ 204 của Hội đồng chấp hành UNESCO đã bỏ phiếu công nhận CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Công tác bảo vệ môi trường: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường; tiến hành quan trắc thường xuyên đối với môi trường nước, môi trường không khí; có nhiều biện pháp BVMT tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, nhất là các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, cơ sở chế biến nông sản… Đồng thời tích cực xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ô nhiễm môi trường. Cụ thể, năm 2003 trên địa bàn tỉnh có 24 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay đã hoàn thành xử lý triệt để 19 cơ sở. Năm 2020 sẽ hoàn thành việc xử lý triệt để 05 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Lĩnh vực Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn: Thực hiện chức năng thẩm định, tham mưu cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 68 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước còn hiệu lực; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 04 Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện. Hoàn thành các dự án, nhiệm vụ: Dự án Đầu tư thăm dò và xây dựng công trình khai thác nước ngầm phục vụ sinh hoạt vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng; dự án “Điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sông Bằng, sông Hiến”; Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn 2020; Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng đến năm 2020. Hiện nay đang tiếp tục triển khai thực hiện: Dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại các khu vực trọng điểm hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Dự án Xây dựng giải pháp bảo vệ nguồn nước sông Bằng, sông Hiến trên địa bàn huyện Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; nhiệm vụ: Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  Công tác thu ngân sách từ lĩnh vực tài nguyên, môi trường hàng năm đạt khoảng 30% tổng thu ngân sách của địa phương, với tổng số thu tính từ năm 2012 đến hết 2017 đạt khoảng 1.820 tỷ đồng.

Với thành tích đã đạt được nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng các loại như: Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các năm 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các năm 2006, 2009, 2010, điển hình tiên tiến 5 năm 2011 – 2015; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thành tích công tác từ năm 2010 - 2014 và nhiều cờ thi đua cùng nhiều hình thức khen thưởng khác…

Tự hào với truyền thống vẻ vang trong những năm qua, thế hệ cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị trí của ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng, phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường ngày càng chính quy, hiện đại; quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của ngành cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững của tỉnh, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien