Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 01 năm 2021

Thứ ba - 12/01/2021 15:25
Ngày 11/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 12/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã và xử lý 1.114văn bản đến; ban hành 420văn bản đi, trong đó: Lĩnh vực tham mưu, tổng hợp (Văn phòng): 97 văn bản; Lĩnh vực Kế hoạch - Tài nguyên nước: 40 văn bản; Lĩnh vực Đo đạc và Khoáng sản: 64 văn bản; Lĩnh vực Quản lý đất đai + VPĐKĐĐ: 110 văn bản; Lĩnh vực Thanh tra: 40 văn bản.; Lĩnh vực Bảo vệ môi trường: 65 văn bản; Các đơn vị sự nghiệp còn lại: 04 văn bản.
Về tình hình tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Số hồ sơ tồn đọng tháng trước chuyển sang: 36 hồ sơ; Số hồ sơ tiếp nhận trong tháng: 46 hồ sơ; Số hồ sơ đã giải quyết: 07 hồ sơ; Số hồ sơ còn tồn đang giải quyết: 33 hồ sơ. Công tác cải cách thủ tục hành chính: Ban hành Quyết định Kiện toàn BCĐ ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; Quyết định Kiện toàn Tổ triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định phê duyệt Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 Hoàn thành báo cáo năm Cải cách hành chính, báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính, báo cáo kỷ luật kỷ cương năm 2020.Công tác thi đua - khen thưởng Sở đã ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết Cụm Thi đua số II Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng thành tích năm 2020;  Hướng dẫn công chức, viên chức và LĐ nộp đơn công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích.
Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2020 và báo cáo tổng kết công tác năm 2020, xây dựng chương trình công tác năm 2021; Hoàn thành báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của tỉnh Cao Bằng; Báo cáo sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.
Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo:Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh được 05 lượt người, không có lượt đoàn đông người; Tiếp công dân tại cơ quan: 01 lượt người.Trong tháng nhận mới 06 đơn; Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 04 đơn; Số đơn thư không thuộc thẩm quyền: 02 đơn. Kết quả giải quyết đơn thư: Dự thảo báo cáo rà soát đơn kiến nghị của bà Bành Thị Phịn ủy quyền cho bà Hoàng Thị Trường đòi lại đất tại Trung tâm chợ huyện Nguyên Bình; Tổng hợp tài liệu hồ sơ theo văn bản số 1942/UBND-UBND ngày 07/8/2020 “ V/v kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng giải quyết nội dung đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quí Phương trú tại tổ 01, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng”; Trả lời kiến nghị của ông Dương Thanh Tùng, số nhà 044, tổ 1, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đơn đề nghị của bà Trần Thị Chanh, trú tại tổ 13, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng...
Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 01 như: Tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển công chức, viên chức năm 2021; Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo Kết luận xác minh tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với vụ việc tại VPĐK đất đai chi nhánh Hòa An; Tiếp tục rà soát, thực hiện công tác tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; Chuẩn bị công tác tổ chức tổng kết công tác năm 2020 của Sở, hoàn thành trong tháng 01/2021.Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư đã tiếp nhận và các thông tin phản ánh về sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục Chỉ đạo các đơn vị, huyện, thành phố tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;  Phối hợp với Ban quản lý dự án VILG tỉnh tổ chức triển khai các bước dự án theo phân công nhiệm vụ và tiến độ; Chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện việc thanh toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ địa chính cho các đơn vị tư vấn.Tiếp tục thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt.Khẩn trương tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố năm 2021 các huyện, thành phố; Chỉ đạo thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2020. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để sớm trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tiếp tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Ký hợp đồng thuê đất với các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất; cung cấp thông tin địa chính cho Cục thuế để xác định đơn giá thuê đất và tiền thuê đất;Tiếp tục thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức; Tham mưu giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh;Tiếp tục xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc công tác GPMB, công tác đăng ký, cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh;
Khẩn trương hoàn thành, trình ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm trình ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyếtđịnh số 520/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Đề án về chính sách khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020.Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo để tổ chức, hoàn thành đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 (đối với 07 mỏ đá). Khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra thực địa nhằm đánh giá hiện trạng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản đối với các mỏ đủ điều kiện ; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện tăng cường theo dõi các hoạt động bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, phát hiện và đề xuất các biện pháp ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép, đặc biệt dịp cận tết Nguyên đán.Tiếp tục tổng hợp thông tin, số liệu, báo cáo công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thành Báo cáo hiện trạng môi trường môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020.Khân trương hoàn thành dứt điểm Phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường bị ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại tổ 9, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng...

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7080

  2 Tháng hiện tại : 103644

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399087

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien