Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 08

Thứ tư - 01/08/2018 14:20
Ngày 30/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2018. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Trong tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác quản lý đất đai: Ban hành kế hoạch Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Cao Bằng; Hoàn thành công tác Thống kê đất đai năm 2017 trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ TN&MT; Trình UBND tỉnh dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Ban hành văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ danh mục công trình vào Danh mục thu hồi đất năm 2018 của 03 huyện: Phục Hòa; Bảo Lâm; Hòa An;
Tiếp nhận, thụ lý 11 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Ký 02 hợp đồng thuê đất; Tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn thực hiện 02 xã còn lại của huyện Nguyên Bình: Yên Lạc và thị trấn Tĩnh Túc; đôn đốc các đơn vị tư vấn thực hiện các xã của huyện Hà Quảng theo kế hoạch. Công tác cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu: Tiếp nhận, ký 454 GCN cho 361 hộ gia đình, cá nhân; Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cấp giấy chứng nhận cho 08 hộ còn lại tổ 11, phường Sông Hiến. Tiếp tục đôn đốc các Đơn vị tư vấn thực hiện cấp GCN theo Dự án năm 2017 đối với 03 xã, phường thành phố Cao Bằng: Trình ký xác nhận đơn xin cấp đổi, cấp mới GCN các chủ sử dụng đất của xã Hưng Đạo, phường Sông Bằng đang; công khai lập danh sách xã Vĩnh Quang 8/13 xóm; Tiếp tục đôn đốc Đơn vị tư vấn thi công Dự án đo đạc, cấp GCN Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng;
Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: Chỉ đạo đo đạc địa chính phường Đề Thám và phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, xác định diện tích phạm vi khu vực các cửa khẩu: Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang; Ban hành văn bản phúc đáp về ký xác nhận bản đồ trích đo địa chính phục vụ bồi thường, GPMB công trình: Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng; Thẩm định Phương án thi công trích đo địa chính phục vụ GPMB công trình: Đường vào Đồn Quang Long (93)/ Cao Bằng.
Công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Đề xuất nhiệm vụ, dự toán kinh phí, kế hoạch thực hiện dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019 – 2020; Xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Tỉnh ủy;  Tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
 
Toàn cảnh cuộc họp.

 
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công việc của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng CVĐC non nước Cao Bằng; Giải quyết 03 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị đăng ký khai thác vật liệu xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng công trình; Thụ lý, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 02 mỏ.
Công tác bảo vệ môi trường: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019; phê duyệt Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2018; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2018 và xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2018 trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; Báo cáo rà soát tình hình xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn; báo cáo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng Công trình nâng cấp đập hồ thải quặng đuôi, đánh giá công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Tổ chức 02 Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án: Trạm bê tông tươi Trường An, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An; Kè bờ trái sông Hiến, tp.Cao Bằng;  Cấp 03 giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đợt 2 được 06 huyện (Hạ Lang, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hòa An, Thành phố với 21 mẫu nước, 21 mẫu khí).
Kết luận buổi họp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất báo cáo và nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2018: Tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 658/QĐ-ĐCKS ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổ chức rà soát, kiểm tra thực địa báo cáo UBND tỉnh về giải pháp xử lý đối với các mỏ khoáng sản trong vùng CVĐC toàn cầu Non nước Cao Bằng; Phối hợp thực hiện kế hoạch rà soát, kiểm tra hoạt động của các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Rà soát đề xuất thu hồi đối với các trường hợp vi phạm và yêu cầu cam kết tiến độ đối với các dự án chậm triển khai.
Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, xác định diện tích phạm vi khu vực các cửa khẩu: Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang; tiếp tục chỉ đạo đo đạc địa chính phường Đề Thám và phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai về xây dựng Đề án hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới.
Tổ chức thẩm định các dự án, phương án kinh tế - kỹ thuật thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để trình UBND tỉnh  phê duyệt. Tiếp tục tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Rà soát, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Hoàn chỉnh Dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng…

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien