Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Xem chi tiết tại đây.