Văn bản số: 298-KH/TU ngày 26/01/2015 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về việc Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 04 năm (2011 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ...

Văn bản số: 298-KH/TU ngày 26/01/2015 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về việc Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 04 năm (2011 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh