Biểu mẫu sản lượng khai thác theo từng năm của từng giấy phép khai thác khoáng sản

Sản lượng khai thác đá theo từng năm của từng giấy phép khai thác khoáng sản

Tải biểu mẫu tại đây.