Thông tư Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2019 Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định.
Theo đó, Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật trong việc thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định và được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Về quy trình thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định gồm 10 công việc chính: Công tác chuẩn bị; Khảo sát khu vực thi công; Lập thiết kế quét LiDAR mặt đất; Đo nối khống chế; Thu nhận dữ liệu LiDAR; Xử lý dữ liệu; Điều tra, đối soát ngoại nghiệp và đo đạc bổ sung; Thành lập mô hình số độ cao; Kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm; và Giao nộp sản phẩm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu