Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về tổng kết thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ

Ngày 19/12/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị số 32/2007/CT-TTg về việc tổng thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

        Theo đó, việc tổng kết trong phạm vi cả nước kết quả 6 năm (2002-2007) thực hiện Nghị định số 12 của Chính phủ tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

       - Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ: Công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, xây dựng cơ chế, chính sách, kết quả thi hành, thanh tra, kiểm tra; Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm về đo đạc và bản đồ; Công tác triển khai các nhiệm vụ về hoạt động đo đạc và bản đồ, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện Nghị định 12 và một số Nghị định, Quyết định liên quan; Công tác tổ chức triển khai và hiệu quả sử dụng các dự án về đo đạc và bản đồ tại các địa phương, phân tích những ưu khuyết điểm, nguyên nhân cụ thể và rút ra kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành của các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ...

       - Đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và các điểm bất cập làm hạn chế kết quả thi hành các Nghị định nói trên, từ đó kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung làm cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật đo đạc và bản đồ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết, đánh giá trong phạm vi cả nước về kết quả thi hành Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương để giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết, đánh giá tại địa phương về kết quả 6 năm thi hành Nghị định số 12; chủ trì phối hợp với Bộ tư pháp và các Bộ, cơ quan có liên quan tiến hành việc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ để Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2010.