Công văn số 4798/BTNMT-TCCB ngày 20/9/2019 về việc cung cấp thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường