Thông báo mời nộp hồ sơ năng lực tham gia dự thầu thực hiện Dự án "Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng"

.