Thông báo về việc Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất


.