V/v hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng 868 khắc phục các tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Trung Làng, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình.

V/v hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng 868 khắc phục các tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Trung Làng, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình.

Xem chi tiết tại đây.