Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2019 v/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.