Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 17/5/2019 v/v Xử phạt vi phạm hành chính


.