Quyết định số 23/QĐ-XPVPHC ngày 10/06/2019 v/v Xử phạt vi phạm hành chính


.