Quyết định sô 37/QĐ-XPVPHC ngày 05/11/2018 v/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.